دانلود رایگان


جزوه جغرافیای طبیعی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : فصل اول : ژئومورفولوژی ساختمانی ساختمان زمین شناسی پیكر شناسی ساختمانی ساختمان زمین شناسی داده های سنگ شناسی سنگهای آذرین یا درونی ویژگی های سنگ نگاری شكل ژیزمان سنگهای رسوبی ویژگی های سنگ نگاری سنگهای رسوبی چینه بندی سنگهای دگرگونی ویژگی های سنگ نگاری ترتیب بر حسب مناطق حركات زمین ساخت چین ها نمونه چین ها در ساختمان چین خورده گسلها و خمیدگی ها ویژگی های گسل ساختمانهای افقی و تك شیبی مجموعه های ساختمانی بزرگ زمین ویژگی های ساختمانی سكوها پراكنش جغرافیایی سكوها سیستم های چین خورده آلپی ویژگی های ساختمانی چین خوردگی های آلپی پراكنش جغرافیایی چین خوردگی های آلپی اشكال اولیه ساختمانی ساختمانهای رسوبی ساختمان افقی شكل ساختمانی رسوبی مایل کواستا ساختمانهای یك شیبی یا شیب طبقاتی كم ویژگیهای كواستا ساختمانهای چین خورده اشكال ژورائی اشكال آپالاشی فرسایش كارستی مهمترین اشكال كارستی شامل ساختمانهای بلورین ساختمانهای آتش فشانی روانه ها اشكال عریان شده ساختمانهای گسلی واحدهای بزرگ اشكال ساختمانی و مجاورت آنها حوضه های رسوبی حوضه های رسوبی سكوهای آنته كامبرین حوضه های رسوبی سكوهای كالدونو هرسی نین سپرها و گران كوههای قدیمی سپرها گران كوههای قدیمی رشته های چین خورده رشته های ساده چین خورده رشته های مركب چین خورده نمونه های مجاورت مجاورت به صورت روی هم قرار گیری مجاورت به صورت رویاروئی مجاورت تكمیلی ارتباط شبكه آبها با ساختمان زمین شناسی انجام انطباق و عدم انطباق چگونگی عدم انطباق پیشین رود تحمیل ساختمان زمین شناسی و اجزاء شبکه آبها تحول اجزای شبكه آبها اسارت انحراف مجموعه تست پاسخ مجموعه تست فصل دوم : ژئومورفولوژی دینامیک تخریب و هوازدگی فرایندهای اصلی یا اولیه فرسایش اعمال مكانیكی و هوازدگی و تخریب انحلال هوازدگی شیمیایی تخریب و هوازدگی زیستی فرایندهای دامنه ای اصول جابه جایی عناصر رسوبهای سطحی سولی فلوكسیون انواع هرز آبهای اولیه نقش شكل زائی هرز آبهای اولیه آبهای جاری انواع جریانها سیلابها و خشكرودها هرز آبهای پراكنده پایكوه ها فعالیت آبهای جاری اشكال مهم تراكم آبهای جاری مطالعه پادگانهای آبرفتی نیمرخ تعادل طولی بستر انواع نیمرخ تعادلی فراهم شدن تدریجی نیمرخ تعادل یخچالها ویژگی های حركت یخچالی تحلیل جریانهای یخچالی فعالیت فرسایش یخچالها برداشت و تراكم یخرفتها اشكال تراكمی یخرفتها فرسایش بادی جریان هوا چهره های كاوشی فرسایش باد دشت ریگی كندوهای بادی كلوتها اشكال فرسایشی تراكمی باد ویژگی ماسه های بادی فرسایش ساحلی ویژگی های استران تأثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی تأثیر عوامل جوی بر فرسایش دریایی دریاهای حاره ای چهره های متنوع فرسایش انسانی مجموعه تست پاسخ مجموعه فصل سوم : ژئومورفولوژی ایران كلیات موقعیت فلات ایران در كمربند كوهزایی آلپ هیمالیا خطوط اساسی ویژگی های طبیعی ایران پایه های زمین شناختی ژئومورفولوژی ایران نظریه های مختلف در تفسیر سرگذشت تكتو نیكی ایران فرضیه ها و نظریه ها پیشین نظریه های جدید تكامل تكتونیكی ایران توده های نفوذی بزرگ توده های آتشفشانی جدید ماهیت و كیفیت تحولات اقلیمی كواترنر و شواهد مرفولوژیكی آن شواهد تحولات اقلیمی كواترنر تحولات اقلیمی كواترنر در ایران و شواهد مرفولوژیكی آن توپوگرافی یخچالی كواترنر در ایران دریاچه های پلویال ایران منطقه مرفوكلیمای كنونی مجموعه تست پاسخ مجموعه تست فصل چهارم : مبانی آب هواشناسی كلیات تقسیمات آب و هوا شناسی آب و هوا شناسی فیزیكی آب و هوا شناسی دینامیك آب و هوا شناسی سینوپتیك دامنه گسترش اقلیم دامنه زمانی در مطالعات اقلیمی عناصر و عاملهای اقلیمی تركیب و ساختار اتمسفر زمین اجزاء تشكیل دهنده اتمسفر آئروسلها (هواویزها) ساختار جو زمین تروپوسفر استراتوسفر مزوسفر یونوسفر اگزوسفر ماگنتوسفر اتمسفر استاندارد تابش تابش زمینی (زمین تاب) عوامل مؤثر در تابش خورشیدی ثابت خورشیدی تأثیر اتمسفر زمین در تابش خورشیدی پخش تابش جذب انتخابی تغییرات محلی جذب و پخش تابش عوامل مؤثر برتابش كلی تغییرات تابش ورودی در سطح زمین جذب تابش ورودی در سطح زمین دفع انرژی از سطح زمین تأثیر گلخانه های اتمسفر و ابر و هواویزها میزان انرژی تابشی اختلافات محلی بیلان تابش در سطح كره زمین دما هدایت گرمایی در قشر فوقانی سطح زمین وزش و همرفت هوا ابرناكی جریانهای اقیانوسی روند روزانه دما روند سالانه دما انواع مناطق دمایی فشار ویژگی ها مراكز فشار حرارتی حركتهای اتمسفری وزش هوا شیب تغییرات فشار نیروی كوریولیس سرعت خطی نیروی اصطكاك تركیب عملكرد نیروها در ایجاد باد گردش عمومی هوا تقسیم بندی باد مدلهای گردش عمومی هوا ساختار گردشی عمومی هوا گردش عمومی هوا در منطقه حاره مراکز پر فشار جنب حاره ای بادهای بسامان گردش عمومی هوا در منطقه برون حاره اصل چرخندگی تأثیر ناهمواریها در بادهای غربی تأثیر اقیانوسها در بادهای غربی پراكندگی فشار در سطح زمین جریانهای اقیانوسی گردش هوا در مقیاسهای منطقه ای و محلی سیستم گردشی موسمی رطوبت توزیع جغرافیایی رطوبت صعود توده هوا ابر انواع ابر ها بارش عامل های مؤثر در ایجاد بارش انواع مناطق از نظر توزیع بارش مناطق كم باران منطقه كم باران حاره ای منطقه كم باران برون حاره ای انواع بارش برفمرز خشكی و خشكسالی سیستم های سینوپتیك جو توده های هوا تقسیم بندی توده های هوا اغتشاشهای منطقه برون حاره موج های كوتاه سیكلون و سیكلون زایی مراحل رشد یك سیكلون مناطق سیكلون زایی و مسیرهای سیكلونی تندر و مراحل رشد و انواع آن توفند سیستم های سینوپتیك منطقه حاره سیكلون های جنب حاره ای طبقه بندی اقلیم های جهان اصول تقسیم بندی آب و هوا پیشرفت های جدید در تقسیم بندی اقلیمی گسترش نقش آمار در تقسیم بندی اقلیم تقسیم بندی آب و هوایی كوپن اسامی و علامات اختصاری انواع آب و هوا ها در سیستم كوپن تغییرات اقلیمی شواهد اقلیم های های خشك سیر تحولات اقلیم در دورانهای گذشته زمین تأثیر پذیری اقلیم از انسان مجموعه تست پاسخ مجموعه تست فصل پنجم : آب و هوای ایران عوامل محلی انرژی تابش خورشید عوامل بیرونی رودبا جنب حاره ای پرفشار جنب حاره ای بادهای غربی فرود بلند مدیترانه سیستمهای سینوپتیك برون حاره ای موج های كوتاه جبهه قطبی رودباد جبهه قطبی سیكلونها اثرات آب و هوای همسایگان فرابار سیبری بادهای موسمی بیابان های عربستان دریای مدیترانه دما دمای سالیانه نوسان سالانه دما تغییرات فصلی دما نواحی حرارتی ایران نوسانات زمانی دما در چند ایستگاه رامسر همدان اصفهان ایرانشهر خوی مشهد بوشهر فشار تغییرات سالانه فشار زمستان تابستان بادهای شدید رطوبت مقدار رطوبت هوا رطوبت نسبی ابرناكی بارندگی منابع رطوبت روزهای بارش تابستان پاییز زمستان بهار روزهای بارندگی سنگین روزهای برفی بارندگی توزیع فصلی بارندگی تابستان پاییز زمستان بهار پربارانترین ماه بالاترین بارش روزانه نواحی بارشی ایران بررسی بارش چند ایستگاه از نواحی بارشی گرگان(خزر شرقی) نواحی آب و هوایی ایران تغییرات زمانی رطوبت ویژگیهای حرارتی ناحیه كوهپایه ای بیرونی ویژگی های رطوبتی تغییرات زمانی نوسانات رطوبتی ناحیه كوهپایه ای داخلی ناحیه جنوب تغییرات زمانی ناحیه مركزی مجموعه تست پاسخ مجموعه تست فصل ششم : خاکها مواد تشكیل دهنده خاك و اهمیت آنها تعریف و اهمیت خاك مواد اولیه یا مواد ساختمانی معدنی خاك تخریب و تجزیه سنگها و كانیها تأثیر گیاهان پست تأثیر گیاهان عالی خاكدانه ها و تقسیم بندی آنها روشهای اندازه گیری قطر خاكدانه ها یا شناسایی بافت و نوع خاكدانه گروههای مختلف رس خواص خاكهای رسی خواص خاكهای ماسه ای خواص خاكهای لیمونی اصلاح انواع خاك ماده آلی خاك انواع هوموس موجودات خاك زی آب خاك هوای خاك مجموعه تست خواص خاك تکامل و طبقه بندی خاک نیمرخ طبیعی خاك طبقه بندی خاكها طبقه بندی خاك به رده مجموعه تست تیپهای خاك مناطق مختلف جغرافیایی جهان خاکهای برون منطقه ای خاكهای حاره ای و مجاور حاره ای خاكهای استپی علف بلند (چرنزیم و خاكهای مشابه آن) خاكهای مناطق خشك خاكهای قهوه ای جنگلی خاكهای جنگل سوزنی برگ شمالی و توندرا خاکهای حاصل از سنگ های آهکی رانكر خاكهای هیدرومرفی گلای خاكهای باتلاقی خاكهای مردابی (خاكهای توربی) خاكهای شور و سدیمی آب و هوای خشك فرسایش خاک تأثیر عوامل طبیعی تأثیر شكل زمین تأثیر نوع سنگ و دانه بندی خاك تأثیر پوشش زنده و نوع هوموس خاك تأثیر آب و هوا تأثیر دخالت انسان مجموعه تست خاکهای ایران و رژیمهای رطوبتی خاک پنج نوع رژیم رطوبتی خاك می شناسیم مجموعه تست پاسخ مجموعه تست فصل هفتم : منابع و مسائل آب در ایران چگونگی پیدایش و ذخیره آب در طبیعت و اهمیت و میزان منابع آب در ایران حوضه های آبریز اصلی ایران مقایسه منابع آب ایران و جهان مجموعه تست آبهای زیرزمینی و سطحی و مهار آن در ایران آبهای سطحی ایران حوضه آبریز دریای خزر حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان حوضه آبریز دریاچه ارومیه حوضه آبریز مركزی ایران حوضه آبریز دریاچه نمك حوضه آبریز باتلاق گاوخونی و كویر سیرجان حوضه آبریز دریاچه بختگان حوضه آبریز جازموریان حوضه آبریز كویرهای مركزی حوضه آبریز هامون و سرخس رژیم جریانهای سطحی در ایران مهار آبهای سطحی در ایران هدف از ایجاد سدها میزان مهار آبهای سطحی بوسیله سدها آبهای زیرزمینی مطالعات زمین شناسی مطالعات ژئوفیزیك سطحی حفاریهای اكتشافی مطالعات هیدروشیمی جمع آوری آمار منابع آب قطع شدن سطح ایستایی بوسیله سطح زمین مجموعه تست قنات و چاه و مسائل آن مسائل قنات مسائل و مشكلات در موقع حفر قنات مسأله حفظ حریم قنات مسأله حفظ حریم آبی قنات مسأله حفظ حریم چاهها و پشته های قنات (حریم ساختمانی قنات) مسأله لایروبی و تعمیر قنات مسأله كاهش آبدهی قنات علل و عوامل طبیعی خشكسالی زلزله خالی شدن مخزن علل و عوامل انسانی حفر قنات در حریم آبی قنات دیگر عبور دادن آب از روی پشته قنات حفر حریم نامناسب و عدم توجه به آن احداث جاده روی پشته قنات ناشی بودن مقنی لایروبی نكردن قنات محاسن و معایب قنات نسبت به چاه محاسن و مزایای قنات معایب و اشكال قناتها محاسن و مزایای چاه معایب و اشكالات چاه منابع آب کارستی علائم بیرونی علائم درونی مزایا و معایب منابع آب كارستی مجموعه تست پاسخ مجموعه تست


جزوه کامل جغرافیای طبیعی


جزوه آماده جغرافیای طبیعی


ژئومورفولوژي ساختماني


ژئومورفولوژي ديناميك


ژئومورفولوژي ايران


مباني آب هواشناسي


آب و هواي ايران


خاک در جغرافیای طبیعی


منابع و مسائل آب در ایران


جزوه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه جغرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور


جزوه جغرافیای طبیعی دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوال جغرافیا – وب درس

جزوه فیزیک ; جزوه زبان ... کانون تمرکز جغرافیای طبیعی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت اول و کانون تمرکز جغرافیای انسانی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت دوم است. با این حال، نتایج علمی هر دو گرایش طبیعی و انسانی، تولید دانش ...

جزوه جغرافیای طبیعی | هَگفاز

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا، در قالب word و در 255 صفحه، قابل ویرایش. جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

دانلود جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 2 (رشته جغرافیای ...

دانلود جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 2 (رشته جغرافیای طبیعی) پیام نور تعداد صفحات : 259 زبان : فارسی

جزوه جغرافیای نظامی رشته جغرافیا - snfile.ir

منابع جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) : ۱- مبانی جغرافیای سیاسی ؛ دره میرحیدر ؛ انشارات سمت. ۲- مقدمه ای بر مبانی جغرافیای سیاسی؛ ترجکه دره میرحیدر. ۳- جغرافیای سیاسی ایران ؛ محمدرضا حافظ نیا. ۴- اصول و مفاهیم ...

دانلود جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 2 (رشته جغرافیای ...

16.04.2016 · دانلود جزوه درس جغرافیای انسانی ایران 2 (رشته جغرافیای طبیعی) پیام نور تعداد صفحات : 259 زبان : فارسی

نمونه سوال جغرافیا – وب درس

جزوه فیزیک ; جزوه زبان ... کانون تمرکز جغرافیای طبیعی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت اول و کانون تمرکز جغرافیای انسانی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت دوم است. با این حال، نتایج علمی هر دو گرایش طبیعی و انسانی، تولید دانش ...

دانلود رایگان جزوه جغرافیا Archives - مادسیج پرسشنامه و ...

دریافت جزوه جغرافیای طبیعی شهر هیدرولوژی و سیل خیزی شهر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اصول هیدرولوژی می باشد.

جزوه جغرافیای طبیعی | هَگفاز

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا، در قالب word و در 255 صفحه، قابل ویرایش. جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

نمونه سوال جغرافیا – وب درس

جزوه فیزیک ; جزوه زبان ... کانون تمرکز جغرافیای طبیعی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت اول و کانون تمرکز جغرافیای انسانی بیشتر روی جنبه های فضایی طبیعت دوم است. با این حال، نتایج علمی هر دو گرایش طبیعی و انسانی، تولید دانش ...

جزوه جغرافیای نظامی رشته جغرافیا - snfile.ir

منابع جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) : ۱- مبانی جغرافیای سیاسی ؛ دره میرحیدر ؛ انشارات سمت. ۲- مقدمه ای بر مبانی جغرافیای سیاسی؛ ترجکه دره میرحیدر. ۳- جغرافیای سیاسی ایران ؛ محمدرضا حافظ نیا. ۴- اصول و مفاهیم ...

تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال

Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Captcha'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Captcha'. The duplicate key value is (16680).
The statement has been terminated.


پاورپوینت تحلیل و بررسی نهضت رمانتیسم

تحلیل و بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

جزوه روش برنامه ریزی شهری