دانلود رایگان


جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت دوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : معماری جهان ایاصوفیه، قسطنطیه سنت ویتاله، راونا (530 -547 میلاد) کلیسای مدور سانتا کنستانزا، روم (340-355 میلادی) معماری جهان مبانی نظری معماری مقدمه هدف الفبای معماری روش ارائه درس برخی تعاریف مفاهیم کلی و همگانی در معماری انواع فضا معماری هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و دارای فرم برخی عناصر تعریف کننده فضا بازشوها در فضا نتیجه گیری ادراک مبحث ادراک برای شناخت اثر معماری انواع احساسها آشنایی با معماری جهان هنر غارنشینان عصر دیرینه سنگی هنر هنر جزئی از زندگی ویژگی های آثار دورن غارها عصر میان سنگی عصر نوسنگی معماری در عصر نوسنگی نخسین سرپناه ها استنهج نتیجه گیری نخسین زیستگاه در عصر نوسنگی جوامع متمدن و دولت ها آشناسس با معماری مصر نیل آبیاری جاودانگی معماری مصطبه هرم پلکانی زوسر اهرام جیزه از هلیوپولیس تا ممفیس مبنای شکل هرم هرم بزرگ خوو مجموعه تدفینی در جیزه پیکر تراشی نقاشی و نقش برجسته پادشاهی میانه مقابر تخته سنگی در دل صخره ها معماری و هنر مصر مرجع : تاریه هنر ، جنسن پادشاهی کهن مصر فضا و ارزیابی آن در معماری مصر طرح کامل مجموعه فضا و فرم معابد خفرن در جیزه هرم خئوپس در جیزه هرم خئوپس در جیزه تمدن اژه ای کرت و تمدن مینوسی تمدن میسنی بنای دروازه شیران معماری و هنر یونان هنر سونان مظاهر کمال ویژگی های معابد پارتنون وران هلنی هنر اتروریای معماری اتروسک هنر رومی معماری رومی نوع دیگر معابد در دوره جمهوری کلیزه یا آمفی تئاتر فلاویوس بازیلیکای کنستانتین تاثیر معماری یونانی پانتئون رم تناوب پهن و باریک شدن در ایجاد سلسله مراتب ورود پانتئون بحث تکمیلی معماری آغاز مسیحیت سانتا سوفیا آمفی تئاتر فلاویان معروف کلسنوم خلاصه مبحث معبد مزون کره نمیمپس معماری و هنر و رومانسک اروپای قرون وسطی نخسین سبک معماری غرب قرون وسطی رومانسک ایتالیا سنت اتین ، نورس قرون وسطی کلیسای جامع میلان فضا و شکل ساختار تفسیر رنسانس رنسانس متقدم سانتواسپریتو ،فلورانس باروک پیشینه تاریخی باروک قصر سازی در دوران باروک کلیسای سنت پل لندن کلیسای چهارده قدیس کلیسای سنت ایوو آلاساپینزه فضا و فرم کلیسای سانت ایوو آلاساپینزه ایتالیا اثر برومینی معماری قرن نوزدهم انقلاب صنعتی بیان مختصری از معماری معاصر ایران معماری شبه مدرنیستی ایران معماری تاریخ گرا و بوم گرا معماری ایران پس از انقلاب اسلامی ایران معرفی معماران و اتفاقات مهم دوران های معماری معاصر ایران دوره معماری پس از انقلاب اسلامی قسمتی از متن جزوه : معماری جهان مبانی نظری معماری مقدمه این درس که شامل شرکت در کلاسهای نظری و نیز تمرینهای عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به طور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد هدف آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزارمناسب برای فعالیت در زمینه معماری. چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفته در هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفبای معماری. الفبای معماری عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل ''عملکردگرایی'' محض، شناخت آنها، هدف ما است، چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضامفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به روش زیر عمل میکنیم: روش ارائه درس: روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است. - در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثرمعماری (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانه معماری داریم. - مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماری هر دوره تاریخی با توجه به تأثیرات زمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماری نائل آییم و با روند تاریخی وپیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? در فصل اول سیلابس درس طوری تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهای تاریخ هنر و معماریست اما باز به علت تأکید که در مرحله اول روی تجزیه و تحلیل آثار معماری فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلی نخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی ویژگیهای هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماری آن دوره میپردازیم. برخی تعاریف فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهای جامعه/ ایدئولوژی و مذهب، علم تکنولوژی، هنر/. هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است. معماری: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژی و مذهب و علم تکنولوژی یک جامعه است. معماری بازتابی از فرهنگ یک جامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است. طبق نظر ویترو ویوس: در معماری ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است. بنابراین میتوان گفت: معماری هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهای عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژی است. سبک: روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفق القولند. مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکانجغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری میتواند یک مکتب را بوجود آورد. مد: پاسخگویی به نیازهای روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است. معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهای معماری معاصر ایران: دوره ناصری: تأثیرات شهرسازی هوسمان و نمایشگاههای جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شورای ملی اثر میرزا مهدیخان شقاقی (متأثر از معماری نئوکلاسیک اروپا) ساختمان دارالفنون تکیه دولت توسط ممالک در سال 1284 هـ . ق ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهای قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـو گوتیک، یکی از شاهکارهای آئینه کاری و گچ بری قاجار، در زمره نخستین ساختمانهای پنج طبقه تهران) خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا) عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماری نئوکلاسیک و گنبد فرانسوی) دوره پهلوی اول: همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن طرح ایستگاه راه آن 1313 (تحت تأثیر معماری نازیستی با تأکید بر ابهت) طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماری نئوکلاسیک آندره گدار Andre Godard: متولد سال 1881 میلادی معمار و باستانشناس فرانسوی بود، او در اوایل دوره پهلوی بـهایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـای او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه) فعالیتهای پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاری همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریه باستان شناسی، بنیان گذاری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ریاست و استادی همین دانشـکده در آغـاز، وی را مهمترین شخصیت خارجی معماری دوره پهلوی اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت. از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجرای آثار معماری، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـای دانشـگاه تهـران، طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است. و.... برای مشاهده قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.


جزوه تاریخ معماری


جزوه تاریخ معماری جهان


تاریخ معماری


دانلود جزوه تاریخ معماری


جزوه تاریخ معماری ارشد


جزوه تاریخ معماری کنکور


جزوه تاریخ معماری کنکور ارشد


جزوه تاریخ معماری پیام نور


جزوه تاریخ معماری شریف


جزوه تاریخ معماری


معماری جهان


جزوه معماری جهان


جزوه دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه دانشگاه پیام نور


جزوه دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه برداشت از بناهای تاریخی قسمت گره سازی | gqe896

جزوه برداشت از بناهای تاریخی قسمت گره سازی جزوه برداشت از بناهای تاریخی قسمت گره سازی با کد 0029 با فرمت pdf مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب:

جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت دوم) | هَگفاز

اين جزوه درمورد تاریخ معماري (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) - دانلود رایگان

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) - دانلود رایگان دانلود رایگان اين جزوه درمورد تاریخ معماري (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت دوم) | هَگفاز

اين جزوه درمورد تاریخ معماري (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان | painmc-mehrafarin.ir

جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان ، کد 0181 با فرمت PDF مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب: دیدگاه های در خصوص به وجود آمدن شهرها بین النهرین ویژگی اصلی سرزمین بین…

جزوه دروس مشترک رشته هنر منابع کنکور قسمت دوم | oli790

جزوه دروس مشترک رشته هنر منابع کنکور قسمت دوم این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوری ها می باشد،در قالب pdf و در 69 صفحه.

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم ...

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم. این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 386 صفحه.

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) - دانلود رایگان

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) - دانلود رایگان دانلود رایگان اين جزوه درمورد تاریخ معماري (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد جامع قزوین در فضای شهری

تحقیق طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان

پاورپوینت بررسی خیابان خیام قزوین درس شناخت فضای شهری

پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری

خلاصه برداری شده از آشنایی با مبانی دفاع مقدس