دانلود رایگان


جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : بخش اول:مفاهیم کلی تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم تاریخچه جامعه شناسی سیاسی نظریه ها .مارکسیسمهای ساختاری جامعه شناسی سیاسی قدرت اقتدار نفوذ تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی مکتب پوزیتویسم مکتب مارکسیم کارل مارکس اساس ساختار جامعه مارکسیسم های ساختاری اصول مارکسیسم های ساختاری در جامعه شناسی سیاسی کلاوس اوفه رالف میلبند : (مارکسیست ساختاری) فونکسیونالیست ها مکتب تفهمی ماکس وبر رابطه دولت ، حزب و دمکراسی از نظر وبر نخبگان (الیتیسم) دیدگاه نخبگان دیدگاه الیتیسم پاره تو بحث انقلاب در دیدگاه پاره تو قانون آهنین الیگارشی نظریه کورپوراتیسم (مشارکت) در بحث اصطلاحات سیاسی انواع جامعه سیاسی جامعه مدنی بخش دوم :مباحث تفصیلی مکتب تفهمی دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی سازمان اجتماعی ماشین دولتی مدرن نظام سیاسی دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسیاجتماعی دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی. مقایسه وبر و مارکس دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی دیدگاه پارسونز نسبت به نظم سیاسی دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی process فرایند integration همگرایی سازگاری قشر بندی اجتماعی از دیدگاه پارسونز وبر: طبقه، شأن، حزب Social Organization سازمان اجتماعی دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی پولیتی دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبری) بینش مارکس نسبت به نظم اجتماعی سازمان اجتماعی پرولتاریا در نظر مارکس چیست؟ بینش مارکس نسبت به نظم سیاسی منظور مارکس از ماشین دولتی بینش مارکس نسبت به دگرگونی تعریف از جامعه مدنی جامعه تودهای ویژگیهای جامعه تودهای تئوریهای جامعه تودهای ویژگیهای جامعه تودهای مبحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم نظریهها مارکسیسم های ساختاری . جامعه شناسی سیاسی قدرت اقتدار نفوذ حزب تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی . مکتب مارکسیم اساس ساختار جامعه مارکسیسم های ساختاری فونکسیونالیست ها مکتب تفهمی نخبگان (الیتیسم) دیدگاه نخبگان دیدگاه الیتیسم پاره تو قانون آهنین الیگارشی نظریه موسکا پلورالیسم (تکثرگرایی) نظریه کورپوراتیسم (مشارکت) در بحث اصطلاحات سیاسی انواع جامعه سیاسی جامعه مدنی مجموعه تست پاسخنامه مجموعه تست منابع بخشی از جزوه : بخش اول:مفاهیم کلی جامعه شناسی سیاسی چه ویژگیهایی دارد؟ جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی میپردازد بحث جامعه شناسی سیاسی مطالعه رفتار اجتمـاعی و فهم اجتماعی است.بطوریکه رابطه جامعه و دولت از موضوعات مهم می باشد اما جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک رشته از کجا پیدا شده است؟ از اواسط قرن نوزدهم به بعد رشته علوم سیاسی با تفکر مکتب پوزیتویسم...پیدا شد اولین دانشگاهی که به عنـوان علـم سیاست تاسیس شده در سال 1880 در کلمبیا میباشد. بطور کلی سه عرصه مورد بررسی قرار می گیرد: 1- جامعه شناسی 2 سیاست 3- اقتصاد جامعه شناسی سیاسی دو عرصه را مورد مطالعه قرار میدهد که جامعه و سیاست دو عرصه ای اسـت کـه ارتبـاط آنهـا مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه شناسی سیاسی نه جامعه شناسی است و نه سیاست بلکه در آن به اجزاء جامعه با اجزاء سیاست نمـی پردازنـد بلکه فرض بر این است که ارتباط اینها را مورد شناسایی قرار میدهیم. کسانی که در ابتدا جامعه و سیاست و اقتصاد را مورد مطالعه قرار دادند افرادی مانندآگوست کنت ، کارل مـارکس، جـان استورات میل، هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبر و دیگران اینها همگی به نحـوی بـه مطالعـه جامعـه و سیاسـت پرداخته اند. این اندیشمندان در سه نقطه با هم مشترك بودند اولین نقطه مشترك اینکه اینها معتقد بودند علم اجتماع، علم اقتصاد و علم سیاست وجود دارد. امکان دارد علم سیاست داشته باشیم یعنی میتوانیم مسـائل سیاسـت را در قالـب الگـو و مـدل طرح کنیم و به تشریح آن بپردازیم و نظریههای فراگیر بسازیم یعنی نظریهای بسازیم که در اکثـر جوامـع صـدق داشـته باشد. - نقطه دوم این است که اینها همگی راجع به جامعه خودشان صحبت میکنند مبنی بر اینکه جامعـه در چـه وضـعیتی قرار دارد - بیشتر متفکران راجع به گذار از ماقبل صنعتی به صنعتی صحبت میکنند نگران این هسـتند کـه جامعـه اروپـایی در حال تغییر است و در مورد تغییرات اینها صحبت میکنند. تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم تاریخچه جامعه شناسی سیاسی سه تحلیل عمده در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی از حیطه روش تحقیق 1- خرد 2- میانه 3- کلان نظریه ها 1- پوزیتویسم ( اثباتی ) کنت سن سیمون 2- مارکسیسم: کارل مارکس مارکسیسم های ساختاری 1- التوسر 2- پولانزاس 3- کلاوس اوفه 4- رالف میلبند فونکسیونالیست ها ( ساختی- کارکردی ) : پارسونز مکتب تفهمی : وبر نخبگان یا الیتیسم - پاره تو جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران 17 - سی رایت میلز ( نخبگان قدرت ) - رابرت میخلز یا میشلز ( قانون آهنین الگارشی ) - ( تکثر گرایی ) پلورالیسم رابرت دال اصطلاحات : جامعه مدنی جامعه توده ای تئوکراسی مریتوگراسی . . . جامعه شناسی سیاسی بحث از زمینه اجتماعی قدرت است به عبارت دیگر به تأثیر ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بـر روی سـاختار دولت می پردازد. یعنی بررسی اجتماعی سیاست یعنی بررسی مبانی اجتماعی قدرت را شامل می شود . علوم سیاسی : به تأثیر سیاست بر روی ساختارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد . در نهایت می توان گفت : که جامعه شناسی سیاسی ، به بررسی محیط اجتماعی سیاست یا به مبانی اجتمـاعی قـدرت مربـوط است تعریفی که از جامعه شناسی سیاسی ارائه شده توسط لوئیس کورز مطرح شده او معتقـد اسـت کـه جامعـه شناسـی سیاسی به تأثیر گسترده ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر روی ساختار سیاسی می پردازد . قدرت : اعمال زور به دیگران یا توانایی اعمال زور به دیگران علی رغم میل باطنی آنها است . بیشتر بحث قدرت و اقتدار را وبر مطرح می کند . اقتدار : قدرتی است که مشروع و پذیرفته شده ای که افراد با میل شخصی و باطنی آن را می پذیرند و حق اطاعت از مافوق را بر خود ضروری می دانند نقطه نظر وبر می باشد . نفوذ : عبارت است از تأثیر گذاری در پذیرش یک سری از عقاید و باورهای سیاسی بدون داشتن سمت و مقام رسمی و سیاسی حزب : مشروع ترین مکان برای بدست گیری قدرت و یا تعویض قدرت است باز هم وبر آن را مطرح می کند معتقـد اسـت بـین دمکراسی و حزب رابطه مستقیم وجود دارد . تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی به دوران یونان باستان مربوط است . جایی که افلاطون و ارسطو و بعد از آن ماکیاول در کتاب شهریار اصول حاکمیت سیاسی رامطرح می کند ( ظاهرسازی ، خوب بودن برای مردم و در باطن سعی در نگه داشتن قدرت و حاکمیت سیاسی. ( فارابی ، افلاطون ، ارسطو ، ماکیاول از مدینه فاضله صحبت می کردند . این دوره نقطه عطف جامعه شناسی سیاسی بـه قرن 19 و پیدایش مکتب پوزیتویسم است . اما بعد از قرن 20 و قرن اخیر این رشته به دموکراسی و تحولات اجتماعی عصر جدید مربـوط اسـت کـه دارای تـأثیرات سیاسی است . پیدایش دموکراسی مدرن و همچنین موضوع روز جامعه شناسی سیاسی در جامعه امروز بحـث از دولـت مدرن است . دولت مدرن : ویژگی جامعه امروزی است که دارای سه بحث اصلی است : یعنی پیدایش آن به این سه بحث برمی گردد : 1- از بین رفتن سلطه دولت مرکزی بر حکومتهای محلی 2- حاکمیت رابطه اقتصادی بازاری بر جامعه 3- تضعیف رابطه دین و دولت از لحاظ سطح تحلیل جامعه شناسی سیاسی دارای سه حوزه تحلیل است : 1- گرایش رفتاری یا رفتار شناسی سیاسی در سطح خرد 2- گرایش تأثیر نیروی های اجتماعی بر تحولات سیاسی در سطح میانه 3- گرایش ساختاری یعنی تأثیر ساختارها فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی برهم سطح کلان مکتب پوزیتویسم مکتب پوزیتویسم برای اولین بار به بررسی رابطه بین ساختار اقتصادی جامعه و نهادهـای سیاسـی اجتمـاعی و فرهنگـی پرداخت . نمونه سوالات تستی 1- ویژگی اصلی احزاب جدید کدام است؟ 1) ایدئولوژی 2) سازمان 3) توده ای بودن 4) غیر سیاسی بودن 2-کدام یک از اندیشمندان زیر به عنصر فنی شکل گیری احزاب جدید معتقد است؟ 1) موریس دوورژه 2) اشتین رکان 3) مارتین لیپست 4) واینر 3- از نظر اشتین رکان و مارتین لیپست انقلاب ........شکاف دین و دولت را به وجود آورد که در صورت استمرار در قالب احزاب ......و......پدیدار میشود. 1) ملی-مذهبی و لائیک 2) صنعتی-کارگری و کارفرمایی 3) فرانسه-راست و چپ 4) اطلاعاتی-سکولار و لائیک 4- چه کسی وی پیدایش احزاب را از نظر جامعه شناسی تاریخی وتلفیق آن با پدیدهی سازمان تشریح میکند؟ 1) موریس دوورژه 2) مارتین لیپست 3) ماکس وبر 4) کارل مارکس 5- منبع اصلی منازعه سیاسی و اجتماعی در جوامع صنعتی پیشرفته کدام است؟ 1) عقیده و ایدئولوژی 2) تفاوتهای قومی- زبانی 3) فرهنگ سیاسی منازعهگرا و گسیخت آور 4) علایق طبقاتی 6- جنبش نو فاشیستی در ایتالیا و جنبش نئونازی در آلمان از حمایت کدام گروه های اجتماعی برخوردار بوده اند؟ 1) خورده بورژوازی 2) بورژوازی 3) دهقانان 4) پرولتاریا و لومپن پرولتاریا 7-تشدید شکاف های اجتماعی زمینه های پیدایش کدام احزاب را تقویت میکند؟ 1) احزاب توده ای 2) احزاب اقتصادی 3) احزاب فراگیر 4 ) احزاب ایدئولوژیک 8-نمونه ی بارز احزاب کادر احزاب ..................بوده اند. 1) سوسیالیستی 2) محافظه کار و لیبرال 3) فاشیستی 4) کمونیستی و آنارشیستی 9-احزاب برجستگان در تقسیم بندی ژان شارلو مطابق همان ....... 1) احزاب توده ای در تقسیم بندی دوورژه هستند. 2) احزاب فراگیر در تقسیم بندیهای جدید است. 3) احزاب کادر در تقسیم بندی دوورژه است. 4) احزاب سخت در تقسیم بندی هوگ پورتلی است. 10- عامل عهده ظهور احزاب فراگیرپس از جنگ دوم جهانی چه بود؟ 1) وفوراقتصادی و ترمیم شکاف های فرهنگی 2) وفور اقتصادی و کاهش شکاف های طبقاتی 3) شکست احزاب طبقاتی سنتی 4) فقر اقتصادی و افزایش شکاف های طبقاتی پاسخنامه سوالات تستی 1- گزینه 2صحیح است. 2 - گزینه 1صحیح است. 3- گزینه 1صحیح است.از نظر رکان و لیپست انقلاب ملی به نزاع دین و دولت و نـزاع مرکـز و پیرامـون منجـر شـد. در جوامعی که نزاع دین و دولت فیصله نیافت، این نزاع در قالب نزاع احزاب مذهبی و لائیک ادامه یافت. 4- گزینه 3صحیح است. 5- گزینه 4صحیح است. هرچه جامعهای از نظر صنعتی پیشرفته تر میشود، بر وزن و اهمیت علایـق طبقـاتی بـه عنـوان منبع اصلی منازعه سیاسی و اجتماعی افزوده میشود. 6- گزینه 1صحیح است. 7- گزینه 4صحیح است. 8- گزینه 2صحیح است. احزاب محافظه کار و لیبرال مثال های بارز احزاب کادرند. 9- گزینه 3صحیح است. 10- گزینه 2صحیح است. در سال های پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه تحولات اجتماعی- اقتصـادی از جملـه وفـور اقتصادی و پیشرفت صنعتی شکافهای طبقاتی تا حدی ترمیم یافت و زمینه برای پیدایش نسل سومی از احزاب که همان احزاب فراگیر است آماده شد. و...


دانلود جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران رشته علوم سیاسی


دانلود جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران


جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران


کتاب جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران


دانلود کتاب جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران


جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران


جامعه شناسی علمی


جزوه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه پیام نور


جزوه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اتوکد پلان مجموعه ورزشی چند منظوره

جزوه بیمه اتکایی

پاورپوینت بررسی فضا و سازماندهی در معماری

پاورپوینت فرایند درمان در خانواده درمانی بوئن

جزوه بیمه اتکایی