دانلود رایگان


جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : مجموعه تست سال های اخیر 1 زبان انگلیسی پاسخنامه زبان عربی. پاسخنامه تاریخ ایران باستان. پاسخنامه تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ جهان پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 2 زبان عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان پاسخنامه تاریخ جهان تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 3 زبان عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی زبان عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان سال پاسخنامه تاریخ جهان . تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 4 زبان عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان پاسخنامه تاریج جهان تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 5 زبان عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی زبان عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان پاسخنامه تاریخ جهان تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 6 زبان عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان پاسخنامه تاریخ جهان تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی مجموعه تست سال های اخیر 7 زبان عمومی وتخصصی پاسخنامه زبان زبان عربی پاسخنامه عربی تاریخ ایران باستان پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام پاسخنامه تاریخ اسلام تاریخ جهان پاسخنامه تاریخ جهان تاریخ ایران دوره اسلامی پاسخنامه تاریخ ایران اسلامی قسمتی از متون این فایل : مجموعه تست سال های اخیر 1 زبان انگلیسی 1- Ann agreed to stay behind;she was used to . late. 1) having 2) have 3) work 4) working 2- Some people take pleasure in doing evil . others take plcasure in doing good. 1) after 2) until 3) while 4) when 3- Keep off my property . ,I’II call the police. 1) however 2) otherwise 3) still 4) therefore 4- My supervisor advised me to . the problem. 1) look ahead 2) look pack 3) look into 4) look out of 5- He . forward to listen to the child. 1) bent 2) cost 3) lent 4) sent 6- This administration has . many problems from the previos one. 1) investigated 2) inherited 3) pretended 4) perfectcd 7- Some seventy per cent of China’s to . the U.S. go first to Hong Kong, for packaging and shipping. 1) exports 2) experiments 3) records 4) reports 8- He ran up the stairs there at . . 1) times 2) once 3) a pace 4) a time 9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. sail 2) sales 3) sell 4) sells زبان عربی عین الصحیح فیالترجمۀ أو التعریب للاسئلۀ رقم 31 حتی رقم :45 31- لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح : پیوسته فرشتهای بزرگوار ... 1) عملی ناشایست، از ما برای تو آورده و خواهد آورد. 2) عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و میآورد. 3) کاری غیرشایسته از ما به سوی تو آورده است. 4) کاری ناشایست از ما به سوی تو میآورد. 32- کان علی الکوفۀ یومئذ من قبل عبداالله بن الزبیر، عبداالله بن مطیع : 1) آن روز عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر، فرماندار کوفه بود. 2) پیش از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع امیر کوفه بود. 3) قبل از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع بر کوفه حکم میراند. 4) زمانی عبداالله بن مطیع، از جانب عبداالله بن زبیر، بر کوفه حکم میراند. 33- إنّهم أکثر بداؤةً من سائر الاُمم و أبعد مجالاً فی القَفر : 1) آنها سابقهای دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینهای برای فقر و نگونبختی ندارند. 2) آنان بیشتر از همهی ملتها به بادیه نشینی متصفند و دارای سرزمینهای بی آب و علف و پهناوری هستند. 3) آنها با سابقهترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند. 4) آنان بیشتر از همهی ملتّها به بادیهنشینی متصفند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند. 34- هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخلاف فیها محلا : 1) اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من برای پذیرفتن آنها جای اختلاف نیست. 2) تمام اینها بدیهیاتی است که گمان نمیکنم، برای مخالفت با آنها جایی باشد. 3) تمام اینها به گمان من، اولین چیزهایی نیستند که جای اختلاف داشته باشند. 4) گمان نمیکنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی برای مخالفت داشته باشند. تاریخ ایران باستان 61- پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟ 1) اردشیر دوم 2) داریوش دوم 3) داریوش اول 4) کمبوجیه 62- مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟ 1) شاپور یکم 2) فرهاد چهارم 3) قباد یکم 4) یزدگرد یکم 63- سیموت با شیموت ربالنّوع کدام سرزمین بوده است؟ 1) ایران 2) بابل 3) سومر 4) عیلام 64- شازی رب النّوع کدام سرزمین بود؟ 1) بابل 2) سومر 3) عیلام 4) مصر 65- زندگینامههای مقایسهای اثر کیست؟ 1) پلوتارك 2) توسیدید 3) گزنفون 4) هرودو تاریخ اسلام -91 کدام مورد را میتوان اثر و نتیجه غزوه تبوك دانست؟ 1) تسلیم شدن حکومت غسانیان در برابر مسلمانان 2) سرکوبی قبایل تحت حمایت امپراطوری روم شرقی در مرزهای شمال مثل قبیله کعب 3) قدرت نمایی اسلام در مرزهای شمالی و عقد قرارداد صلح و جزیه با اهالی آذر 4) ورود قبایل شمال جزیرة العرب به مدینه و پذیرش اسلام -92 علائم خلافت چه بود؟ 1) برده خاتم عصا 2) عصا خاتم عمامه 3) عمامه خاتم برده 4) عصا عمامه خاتم -93 والیان علی (ع) در بصره به ترتیب چه کسانی بودند؟ 1) سهل بن حنیف، عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و یزید بن قیس ارحبی 2) سهل بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه 3) عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و ابوالاسود دؤلی 4) عثمان بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه و ابوالاسود دؤلی تاریخ ایران دوره اسلامی به چه معنی است؟ کرکیراق 1) فهرست املاك که شامل نام و حدود آنها بود. 2) گروه نگهبانان 3) لشکر آراسته 4) مساعدهای که برای کمک به لشکر از مواجب صاحبان مشاغل کسر میشد. -152 عکسالعمل تیمور در برابر مجموعه یاسای چنگیزی چگونه بود؟ 1) براساس آن مأمور اجرای احکام بود. 2) نسبت به آن بیتفاوت بود. 3) هرگز آن را باطل نشمرد. 4) آن را لغو کرد و تزوکات خویش را معمول ساخت. -153 کدام شخصاز وزرای شیعه مذهب برکیارق بود؟ 1) عزالملک 2) فخرالملک 3) موید الملک 4) مجدالملک ابوالفضل البلاسانی پاسخنامه و... .برای مشاهده قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید .برای مشاهده کل مطالب تست آزمون تاریخ به این قست مراجعه کنید


مجموعه تست کنکورهای سراسری و آزاد مجموعه تاریخ


مجموعه تست کنکورهای سراسری رشته تاریخ


مجموعه تست کنکورهای آزاد مجموعه تاریخ


نمونه سوالات کنکور ارشد رشته تاریخ


نمونه سوالات کنکور تاریخ


منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ


منابع آزمون کارشناسی تاریخ


منابع آزمون دکتری تاریخ


مجموعه تست کنکورهای سراسری رشته تاریخ


مجموعه تست کنکورهای آزاد مجموعه تاریخ


نمونه سوالات کنکور ارشد رشته تاریخ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوات آموزشی بایگانی | پی سی کنکور

پی سی کنکور - مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

جزوات آموزشی بایگانی | پی سی کنکور

پی سی کنکور - مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

دانلود کامل ترین و بهترین جزوه گرامر زبان دوازدهم (نظام ...

کنکور مگ ؛ اولین مجله اینترنتی کنکور در زمینه جزوه کنکور و درسی ، گام به گام و حل المسائل ، آزمون های آزمایشی ، دانلود سوالات کنکور ، مشاوره کنکور و انتخاب رشته و جمع بندی کنکور می باشد . دیدگاه شما. برای صرف‌نظر کردن از ...

جزوات آموزشی بایگانی | پی سی کنکور

پی سی کنکور - مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

ثبت نام رشته های بدون کنکور سراسری 99 - زمان دانشگاه بدون ...

ثبت نام جامع رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری که شامل دوره های روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگردان ، پیام نور و غیرانتفاعی است دو بار در سال برگزار می شود و علاقه مندان به ادامه تحصیل در رشته های دانشگاه سراسری 99 ...

دانلود رایگان سوالات کنکور فیزیک بخش کار و انرژی | ایران مدرس

تست کنکور سراسری مبحث حرکت شناسی رشته تجربی از سال 90 تا 94 با پاسخ تشریحی; دانلود رایگان تست کنکور زبان انگلیسی - گرامر پایه سوم و پیش دانشگاهی; دانلود تست کنکور سراسری زیست پیش دانشگاهی - فصل ...

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول – www4

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول. این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 407 صفحه.

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول – www4

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول. این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 407 صفحه.

درسنامه و تست فصل اول فیزیک یازدهم رشته ریاضی ( استاد ...

توضیح درسنامه و تست فصل اول فیزیک یازدهم. جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، درسنامه کامل فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی میباشد که توسط استاد سالاریان تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل اول فیزیک یازدهم ...

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت دوم | tfk445

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت دوم این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 402 صفحه. مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب : فصل اول:

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول – www4

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول. این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 407 صفحه.

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول | hfm641

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 320 صفحه. مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب : بخش اول:

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول | exr985

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 320 صفحه. مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب : بخش اول:

جزوه فیزیولوژی دام

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری بیونیک

پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث

Value cannot be null.
Parameter name: entity


جزوه آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته