دانلود رایگان


جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : انواع عضلات نکات مهم تقسیم بندي تارها فراخوانی تار عضلانی واحد حرکتی نیرو عوامل موثر بر انتقال تحریک سرعت عمل خروج پتاسیم (رپلاریزاسیون) میانجیهاي عصبی سیستم عصبی نخاع شوکی دستگاه عصبی محیطی(PNS) دستگاه عصبی خودکار یکپارچگی حسی حرکتی فعالیت هاي بازتابی هورمونها غدد درون ریز و هورمونهاي آنها غده تیروئید غده پاراتیروئید غدد فوق کلیوي بخش قشري فوق کلیه لوزالمعده انسولین گلوکاگن کلیه ها غدد جنسی سازگاريهاي عصبی عضلانی با تمرینات قدرتی کوفتگی عضلانی انواع تمرینات مقاومتی ارزش انرژي غذایی روشهاي اندازه گیري انرژي مصرفی در انسان سیستم هاي انرژي سازگاري با تمرینات هوازي سازگاري با تمرینات بی هوازي دستگاه قلب و عروق و فعالیت هاي ورزشی بی نظمیی هاي ضربان قلب واژه شناسی عملکرد قلب واکنشهاي قلبی عروقی به فعالیتهاي ورزشی سازگاري هاي قلبی عروقی با تمرین تنظیم تنفس هنگام ورزش انتقال اکسیژن و دي اکسید کربن در خون عوامل موثر بر اکسیژن رسانی و جذب اکسیژن کنترل تهویه ریوي مشکلات تنفسی هنگام فعالیت ورزشی معادل تهویه اي اکسیژن نقطه شکست تهویه اي تعادل اسیدي- بازي بدن آزمون اول پاسخ آزمون اول آزمون دوم پاسخ آزمون دوم آزمون سوم پاسخ آزمون سوم آزمون چهارم پاسخ آزمون چهارم مجموعه تست پاسخنامه پاسخهاي قلبی عروقی به تمرین هوازي کوتاهمدت پاسخ هاي قلبی برون ده قلبی تواتر قلبیHR حجم ضربه ايSV انحراف قلبی عروقی پاسخ عروق میانگین فشار سرخرگی مقاومت عروقی مکانیزم پرخونی (هیپرمی) ورزشی گشاد شدن عروق (افزایش قطر رگ) افزایشهدایت شدة قطر عروق عملکرد مکانیکی نقش توأم گشاد شدن عروق و پمپ عضلانی در پرخونی ورزشی ارتباط تزریق خون با فعالیت عضله جریان خون پوستی جریان خون کرونري کمپلیانس سرخرگی پاسخ هاي هموستازي حجم خون پلاکت ها انعقاد خون تجزیۀ فیبرین سازگاري هاي قلبی عروقی به تمرین هوازي ابعاد قلب برون ده قلبی حجم ضربه اي حجم خون تواتر قلبی سازگاري هاي قلبی فشار خون جریان خون عضله اثر تمرین هوازي بر تونوس عروق تغییر شکل عروق و تمرین هوازي جریان خون کرونري سازگاري هاي هموستاتیک پلاکت ها انعقاد خون تجزیه فیبرین مفاهیم براي بیماري قلبی عروقی پاسخ هاي قلبی عروقی به ورزش مقاومتی کوتاه مدت برون ده قلبی و اجزاي آن مصرف اکسیژن عضله قلب پاسخ فشار خون به ورزش مقاومتی مقاومت عروقی پاسخ هاي هموستازي حجم خون پلاکت ها انعقاد خون تجزیۀ فیبرین سازگاري هاي قلبی عروقی به ورزش مقاومتی ساختار قلب عملکرد قلب فشار خون مقاومت عروقی عملکرد اندوتلیال سختی سرخرگی سازگاري هاي هموستازي با تمرین مقاومتی مجموعه تست سنجشو اندازه گیري در تربیت بدنی اندازه گیري و ارزشیابی پاسخنامه اندازهگیري و ارزشیابی اهداف و آزمونهاي تربیتی پاسخنامه اهداف و آزمونهاي تربیتی ویژگی هاي آزمون پاسخنامه قسمتی از متن جزوه: انواع عضلات به طور کلی عضلات بدن را میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد: 1. عضله قلب 2. عضلات صاف (غیر ارادي) 3. عضلات مخطط (ارادي) عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است که در واقع خارجیترین پوشش احاطه کننده عضله است. لایه اي دیگر از بافت همبند موسوم به پري میوزیوم دسته اي موسوم به فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار است احاطه میکند. در نهایت هر تار عضلانی نیز توسط لایه اي از بافت همبند به نام اندومیوزیوم پوشانده شده و از تارهاي مجاور مجزا می شود. قطر تار عضلانی حدود 10 تا 80 میکرومتر است و تقریباً با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. غشا تار عضلانی سارکولما نام دارد. سایر قسمتهاي هر تار عضلانی عبارتند از: سارکوپلاسم: بخش مایع تار عضلانی و در واقع سیتوپلاسم آن است. · است که زوائد T لوله هاي عرضی: سارکوپلاسم داراي شبکه وسیعی موسوم به لوله هاي عرضی یا توبول هاي ·سارکوپلاسم هستند و به طور عرضی از اطراف تار عبور می کنند و وظیفه آنها انتقال تحریکات عصبی از غشا به عمق تار عضلانی است. شبکه سارکوپلاسمی: یک شبکه طولی از لوله ها در تار عضلانی است که به موازات تارچه ها قرار گرفته و به ·عنوان محلی براي ذخیره کلسیم به کار می رود. تارچه هاي عضلانی: عناصر انقباضی عضله اسکلتی را شامل می شود. · هر تار عضلانی شامل چند صد تا چند هزار میوفیبریل یا تارچه عضلانی است که عناصر انقباضی عضله هستند. تارچههاي عضلانی از بخش هاي کوچکتري موسوم به سارکومر تشکیل شده اند. از سارکومر مجاور Z سارکومر کوچکترین واحد انقباضی عضله اسکلتی است. هر سارکومر توسط خطی موسوم به خط قرار دارند و عبارتند از: Z جدا میشود. در واقع هر سارکومر شامل همه چیزهایی است که بین دو خط ناحیه روشن)، شامل الیاف اکتین ) I نوار · ناحیه تیره)، شامل الیاف اکتین و میوزین ) A یک نوار · محو میشود. H شامل الیاف اکتین. در انقباضهاي قوي منطقه ،(A در وسط نوار ) A بقیه ي نوار بعدي I نوار فیلامان میوزین: هر مولکول میوزین از دو رشته پروتئینی تشکیل شده است که به یکدیگر پیچیده شدهاند. هر فیلامان میوزین داراي چند سر است که به آنها پلهاي ارتباطی میگویند. فیلامان اکتین: هر فیلامان اکتین در واقع از سه مولکول پروتئینی متفاوت ساخته شده است که عبارتند از: 1- اکتین -2 تروپومیوزین 3- تروپونین در حالت استراحت نقاط فعال اکتین که محل ارتباط آن با پل هاي عرض میوزین است توسط تروپومیوزین پوشیده شده است. مجموعه تست 1 گزاره مناسب در نوع تار عضلانی کدام است؟ 1) گلیکوژن و فسفاژن پایین کند تنش 2) میوگلوبین کم، خستگی پذیري پایین کند تنش 3) ذخیره گلیکوژن بالا، فسفاژن پایین، تند تنش 4) چربی کم، چگالی بیشتر مویرگی- تند تنش 2 در دستگاه گلیکوژنولیز، محصول نهایی آدنوزین تري فسفات: مول 8 (4 مول 38 (3 مول 3 (2 مول 2 (1 3 شواهد پژوهشی روشن میکند که بیشترین اندازه عضله قلب در ورزشکاران حرفـه اي............. گـزارش شده است. 1) قایقرانان استقامت 2) پرورش اندام 3) دوندگان ماراتن 4) پرتابگران چکش 4 نظریه کاربرد بیش جبرانی گلیکوژن در کدام یک از رشته هاي ورزشی توسـط مربیـان مجـرب توصـیه میشود؟ 1) ورزشهاي هوازي و توانی 2) ورزشکاران استقامت 3) ورزشهاي قدرتی و توانی 4) ورزشهاي سرعتی و انفجاري 5 هنگام اجراي دو ماراتن، تأثیر متابولیک هورمون گلوکاگن بر گلیکوژن عضلات رانی: 1) افزایش سوخت و ساز پایه 2) مهار گلوکونئوژنز 3) مهار لیپوژنز 4) تسریع گلیکوژنولیز 6 بخش بی اسید لاکتیک وام اکسیژن مسئول کدام مورد است؟ 1) باز سازي گلیکوژن 2) دوباره سازي فسفاژن و دفع اسید لاکتیک 3) دوباره سازي فسفاژن و بازسازيO2 میوگلوبین 4) بازسازيO2 میوگلوبین و دفع اسید لاکتیک مکمل فیزیولوژي 7 هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتري دارد؟ 1) در تمرین گلیکوژن کاهش ندارد. 2) در هر دو نوع تار ST,FT 3) تارهاي کند انقباض 4) تارهاي کند انقباض 8 ظرفیت انتشاريO2 در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، هنگام تمرینات شدید چگونه است؟ 1) بیشتر است. 2) تفاوت ندارد. 3) کمتر است. 4) گاه کمتر و گاه بیشتر است. پاسخنامه و...


دانلود جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی


فیزیولوژی ورزشی


فیزیولوژی


جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی


دانلود مکمل فیزیولوژی ورزشی


مکمل فیزیولوژی ورزشی


جزوه درسی مکمل فیزیولوژی ورزشی


جزوه کنکور مکمل فیزیولوژی ورزشی


جزوه دکتری مکمل فیزیولوژی ورزشی


جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور


جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه فیزیولوژی دام | exr985

جزوه فیزیولوژی دام این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام می باشد،در قالب pdf و در 224 صفحه. مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست…

جزوه ساختار و ظوابط انواع سازمان های ورزشی | hps301

جزوه ساختار و ظوابط انواع سازمان های ورزشی جزوه ساختار و ظوابط انواع سازمان های ورزشی با کد 0042 بافرمت pdf مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب : مقدمه سازمان چیست نهاد های اجتماعی اهداف جهت دار…

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) دید کلی : با فرمت پی دی اف می باشد که در130 صفحه تهیه شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی :: دانلود کتاب

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی دانلود فایل تقریباً ۶۳۲٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود رایگان اصول تغذیه و ورزش - کتابخانه الکترونیکی ...

جزوه مکمل درس حقوق تجارت 1 | ajh446

جزوه مکمل درس حقوق تجارت 1 جزوه مکمل درس حقوق تجارت 1 با کد 0019 با فرمت pdf مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب: اقسام عملیات بانکی قالب ارائه خدمات بانکی…

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) دسته: علوم تربیتی بازدید: 27 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است کـه در ...

دانلود فایل دانلودجزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت ...

دانلود جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) ، در قالب Pdf و در 130 صفحه. جزوه مکمل فیزیولوژي ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تربیت بدنی می باشد که به طور کامل، به ...

پاورپوینت فصل اول فیزیولوژی ورزشی كودكان - snfile.ir

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) 6,500 تومان فیزیولوژی ورزشی (ویژه دوره مربیگری درجه ۲) با فرمت پاورپوینت

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی :: دانلود کتاب

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی دانلود فایل تقریباً ۶۳۲٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود رایگان اصول تغذیه و ورزش - کتابخانه الکترونیکی ...

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی :: دانلود کتاب

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی دانلود فایل تقریباً ۶۳۲٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود رایگان اصول تغذیه و ورزش - کتابخانه الکترونیکی ...

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی :: دانلود کتاب

جزوه کامل تغذیه ورزشی تربیت بدنی دانلود فایل تقریباً ۶۳۲٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود رایگان اصول تغذیه و ورزش - کتابخانه الکترونیکی ...

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی) دسته بندي: مقالات / پاور پوینت 26 خرداد

پاورپوینت تحلیل و بررسی سخت افزار کامپیوتر

پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

پاورپوینت اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

پاورپوینت میدان دل کمپو