دانلود رایگان


جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : فصل اول:مفاهیم اولیه نکاتی در رابطه با کلید کاندید نکاتی در رابطه با کلید خارجی نکاتی در رابطه با سوپرکلید آزمون فصل 1 پاسخنامه فصل دوم:جبر رابطه اي آزمون پاسخنامه فصل سوم:زبان رابطه ايSQL آزمون پرسش هاي تودرتو مجوز دید پاسخنامه فصل چهارم :انواع وابستگی ها آزمون پیدا کردن کلید کاندید پاسخنامه فصل پنجم:نرمال سازي رابطه ها آزمون پاسخنامه ER فصل ششم:مدل روش آزمون پاسخنامه تست هاي فصل 1 پاسخ تست هاي فصل 1 پاسخ تست هاي فصل 2 تست هاي فصل 3 پاسخ تست هاي فصل 3 تست هاي فصل 4 تست هاي فصل 5 پاسخ تست هاي فصل 5 تست هاي فصل قسمتی از متن جزوه: فصل اول:مفاهیم اولیه فایل هاي اطلاعاتی که به نوعی به هم مرتبط هستند، تشکیل یک بانک اطلاعاتی را می دهند .فایل شامل مجموعه اي از رکوردها می باشد و رکورد مجموعه اي از فیلدهاي به هم مرتبط است و فیلد کوچکترین جزء یک بانک اطلاعـاتی مـی باشد. مثلا در بانک اطلاعاتی دانشگاه چندین فایل وجود دارد مانند فایل دانشجویان که شامل چندین رکورد اسـت، هـر رکورد شامل اطلاعات یک دانشجو می باشد که از چند فیلد مانند شماره دانشجویی، نام، آدرس، معدل و.... تشکیل شده است. تعاریف اولیه داده نمایش پدیده هاومفاهیم به صورت صوري و مناسب براي برقراري ارتباط یا پردازش. اطلاع داده پردازش شده می باشد. شناخت نمایش نمادین جنبه هایی از بخشی از جهان واقع می باشد.به عبارتی نوعی اطلاع سطح بالاتر است. پایگاه داده ها مجموعه اي از داده هاي ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع و بهم مرتبط، با کمترین افزونگی،تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر به صورت همزمان و اشتراکی. داده همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطلاع معناي داده است. یعنی اطلاع و داده با هم فرق دارند. اطـلاع داراي خاصیت ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی دارد، در حالیکه داده این خواص را ندارد. اطلاع و شناخت حاصل عملیاتی روي داده هستند ولی نوع عملیات لازم براي به دست آوردن آنها متفاوت است. منظوراز پایایی داده ها، این است که پس از پایان اجراي برنامه کاربر، داده ها در سیستم باقی می مانند. روشهاي ایجاد سیستم هاي کاربردي یک سیستم کاربردي را می توان به دو روش ایجاد کرد: 1- روش فایلینگ(ناپایگاهی) در روش فایلینگ(سنتی)، نیازهاي اطلاعاتی و پردازشی هر قسمت از محیط برآورده می شوند. مراحل اولیـه طراحـی وتولید براي هر قسمت به طور کلاسیک انجام شده و بعـد از طراحـی، مشخصـات هـر سیسـتم همـراه بـا وظـایف آنهـا مشخص می شود. در این روش، براي ایجاد محیط ذخیره سازي اطلاعات از یـک سیسـتم فایـل (FS) و بـراي برنامـه سازي از یک زبان سطح بالا استفاده می شود و در نهایت براي هر قسمت، یک سیستم کاربردي ایجاد می شود. معایب روش فایلینگ 1- عدم وجود محیط مجتمع ذخیره سازي 2- عدم وجود سیستم کنترل متمرکز 3- عدم وجود ضوابط ایمنی کارا 4- عدم امکان اشتراکی شدن داده ها 5- تکرار در ذخیره سازي اطلاعات 6- مصرف نامناسب امکانات سخت افزاري و نرم افزاري 7- وابسته بودن برنامه هاي کاربردي به محیط ذخیره سازي داده ها 8- حجم زیاد برنامه سازي 2- روش پایگاهی در این روش نیازهاي اطلاعاتی تمامی قسمتها مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتوان یک سیسـتم یکپارچـه (integrated) طراحی کرد. داده هاي سازمان مدلسازي معنایی (SDM) می شوند و مشخصات سیستم یکپارچه تعیین می شود. بـراي سیستم مدیریت متمرکز از یک یا چند DBMS استفاده می شود. طراحی پایگاه داده ها در سطوح لازم انجام می شودوکاربران هر قسمت، پایگاه داده هاي خود را تعریف می کنند و با آن کار می کنند. مجموعه تست: 1- کدامیک از گزینه هاي زیر براي رابطه Booking و وابستگی هاي تابعی داده شده آن که اطلاعات رزرو اتاق در یک هتل را نگهداري می کنند، غلط است؟ Booking(guestID, guestName, creditCard, roomNo, roomCat, from, to) F={ 1) guestID ® guestName , creditCard 2) roomNo ® roomCat 3) roomNo , from ® guestID , to 4) roomNo , to ® guestID , from } 1) این رابطه در هیچیک از نرمال فرم هاي 3NF ،2NF و BCNF نیست. 2) دو وابستگی تابعی سوم و چهارم باعث نقض شدن 3NF در رابطه نمی شوند. و R2(roomNo,roomCat)، R1(guestID,roomNo,from,to) رابطـــه ســـه بـــه رابطـــه ایـــن اگـــر (3(R3(guestName,creditCard,roomNo,from تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF و BCNF هستند و تجزیـه بدون اتلاف (lossless decomposition) است. و R2(roomNo,roomCat) ، R1(guestID,guestName,creditCard) رابطـه ســه بــه رابطـه ایـن اگـر (4 (R3(guestID,roomNo,from,to تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF هستند ولی در BCNF نیستند. 2- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G,H و مجموعه وابستگی هاي تابعی آن را در نظر بگیرید. کدام یـک از گزینـههاي زیر غلط ست؟ F={D® EF,F®C,DG®AB} 1) این رابطه 32 ابر کلید دارد. 2) تنها کلید کاندید DGH است. 3) رابطه فوق در فرم نرمال دوم است. 4) رابطه فوق در نرمال فرم سوم نیست. 3- اگر کوتاهنرین کلید را کلید اصلی بگیریم، آنگاه بانک اطلاعات زیر در کدام فرم نرمال است؟ BCNF فقط (2 1NF فقط (1 BCNF,4NF (4 1NF , BCNF (3 4- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G با وابستگی هاي تابعی F را در نظر بگیرید. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟ F = {A ® BC,BE ® G,G ® CD,AD ® BG,AE ® G} 1) صفت B در وابستگی تابعی AD ® BG اضافی(extraneous) است. 2) تنها کلید کاندید رابطه AE}، R} است. 3) وابستگی تابعی AE ® G تکراري (redundant) است. 4) رابطه R در نرمال فرم دوم است. 5- رابطه (A(X,Y,Z,P,Q,R با وابستگی هـاي تـابعی(Function Dependency) شـکل زیـر را در نظـربگیرید. این رابطه در کدام سطح نرمال است؟ BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1NF (1 6- مجموعه وابستگی تابعی FD زیر را در نظر بگیرید(هر حرف یک صفت است). براي این مجموعه، پایگاه دادهاي رابطه اي با سه جدول ABCDH ، AIE و EFG طراحی شده است. این پایگاه در چه سطح نرمـالی قـراردارد؟ AC IEC,CDE DE,E FG,F E A IEG,AB IECD,ABE CDFGH ® ® ® ®® ® ®BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1 7- اگر جدولی در فرم نرمال BCNF باشد، ممکن است در کدام فرم نرمال دیگر نباشد؟ (دولتی 86) 4NF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1 8- در رابطه (R(A,B,C,D,E با مجموعه وابستگی S ، کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ S = {A ® C,B ® D,A,B ® E} 1) رابطه R ، نرمال 2NF می باشد. 2) رابطه R ، نرمال 3NF می باشد. 3) رابطه R ، نرمال 3NF و BCNF می باشد. 4) اگر رابطه R به روابط (R2(B,D) ، R1(A,B,E و (R3(A,C تفکیک شود، هر سه رابطه حاصـل نرمـال 3NF وBCNF می باشند. پاسخنامه و...


پایگاه داده کامپیوتر


جزوه پایگاه داده کارشناسی کامپیوتر


پایگاه داده رشته کامپیوتر


دانلود پایگاه داده کامپیوتر


جزوه درس پایگاه داده کامپیوتر


دانلود جزوه پایگاه داده کامپیوتر


جزوه درسی پایگاه داده کامپیوتر


جزوه کنکور پایگاه داده کامپیوتر


جزوه ارشد پایگاه داده کامپیوتر


جزوه دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه دانشگاه پیام نور


جزوه دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه پایگاه داده ها و پایگاه داده ها 2 رشته کامپیوتر و نرم ...

جزوه پایگاه داده ها و پایگاه داده ها 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار. این جزوه آموزشی جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه ...

جزوه پایگاه داده ها و پایگاه داده ها 2 رشته کامپیوتر و نرم ...

جزوه پایگاه داده ها و پایگاه داده ها 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار. این جزوه آموزشی جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه ...

جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار | uud179

جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار. این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ...

جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار | mtd201

جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار. این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ...

پاورپوینت تاریخ معماری جهان معماری هند

جزوه مجموعه دروس آزمون سال های گذشته رشته علوم سیاسی

Value cannot be null.
Parameter name: entity


پاورپوینت کارگاه تخصصی مشاوره قبل ازدواج

پاورپوینت فروشگاه اینترنتی نتورک