دانلود رایگان


جزوه تئوری حسابداری رشته حسابداری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : فصل اول: مقدمهای بر تئوری حسابداری تستهای تألیفی فصل اول پاسخنامه تستهای تألیفی فصل اول فصل دوم: روشهای تحقیق و تئوری حسابداری تستهای تألیفی فصل دوم پاسخنامه تستهای تألیفی فصل دوم فصل سوم: مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری تستهای تألیفی فصل سوم: پاسخنامه تستهای تألیفی فصل سوم: فصل چهارم: هدفهای حسابداری مالی تستهای تألیفی فصل چهارم: پاسخنامه تستهای تألیفی فصل چهارم: فصل پنجم: چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی تستهای تالیفی فصل پنجم پاسخنامه تستهای تالیفی فصل پنجم فصل ششم: ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تستهای تألیفی فصل ششم پاسخنامه تستهای تالیفی فصل ششم فصل هفتم: وجه نقد، سرمایه و سود تستهای تالیفی فصل هفتم پاسخنامه تستهای تالیفی فصل هفتم فصل هشتم: مفاهیم سود برای گزارشگری مالی تستهای تالیفی فصل هشتم پاسخ تستهای تالیفی فصل هشتم فصل نهم: گزارشگر مالی مجموعه تست پاسخنامه فصل دهم: صورتهای مالی شامل 5 جزء طبق استانداردهای حسابداری نکات مهم فصل مجموعه تست پاسخنامه قسمتی از متن جزوه: فصل اول: مقدمه ای بر تئوری حسابداری به صورتی گذرا، در 1949 زمانی که کتاب پاچیولی منتشر شد، تقریبا کًل سیستم حسابداری بدان گونه که امروز آن را میشناسیم مورد استفاده قرار میگرفت. زمانی که مجلس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، در 1934 مقرر کرد که برای تدوین مقررات حسابداری به وجود آید، آن نمیتوانست سیستم جدیدی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار حسابداری ارائه کند برعکس، این مجلس فقط درصدد بود تا سیستمی را تنظیم کند که بیش از 5 سده رایج شده بود با توجه به اینکه مدیریت شرکتها (به کمک حسابداران مدیریت) بنا بر فرض بدون کمک گرفتن از مداخله دولت توانسته بودند سیستمهای مناسب حسابداری ارائه کنند، این پرسش واقعی مطرح است که آیا دخالت دولت ضرورت داشت یا خیر. در این باره بحثهای زیادی وجود داشته است و در فصلهای بعدی کتاب به آن میپردازیم. در این مقطع تنها کافی است که در مورد تاریخچه و گذشته حسابداری آگاه شویم. یک تاریخ نگار، سالهای بین 1494 تا 1800 را دوره رکود حسابداری نامید از آنجا که این دوره زمانی ریموند رو ور بود که اکتشافاهایی صورت گرفت و با عصر انقلاب پایان یافت، این گفتار اندکی بی انصافی است. انقلاب صنعتی با آغاز انقلاب صنعتی، دومین رویداد مهم این دوره (برای حسابداری) پایان یافت، نمیتوان به صورتی دقیق تاریخ آغازاین انقلاب و یا علتهای دقیق آن را مشخص کرد. شاید منشأ آن در دورهای قرار گرفته باشد که در بریتانیا آب و هوابسیار خوب شد و کشاورزان محصولات خوبی برداشت کردند قیمت مواد غذایی کاهش یافت و جامعه توانست از تغذیه ووضع بهداشت بهتری برخوردار شود. در همین زمان، افزایش بهبود وضع سلامت و بهداشت شخصی افراد باعث شد کهبیماری طاعون پس از 4 سده ریشهکن شود. جمعیت و در نتیجه تقاضا برای غذا افزایش یافت. تولید بالا رفت تاپاسخگوی تقاضاها باشد و اختراعات موجب تحول کارگاهها گردید. مزرعههای بزرگ و کارخانهها به وجود آمدند تا نیازروز افزون جمعیت رو به رشد را تامین کنند و این کارخانه ها نیاز به تجهیزات و وسایل بیشتری داشتند. سرمایه بیشتریمورد نیاز بود و بانک تاسیس میشدند تا این نیازها را تأمین نمایند. در 1800 ، فقط در لندن بیشاز80 بانک وجود داشت و در کشور انگلستان 400 بانک فعالیت میکردند در 1773 بازار بورس لندن تشکیل شد و اندکی پس از آن، در1792 بازار بورس نیویورک فعالیت خود را آغاز کرد. جامعه ملی حسابداران در 1919 تشکیل شد تا حافظ منافع حسابداران مدیریت باشد. دکتر استوارت سی. مک لئود جامعه ملی حسابداران که چندین سال دبیر اول این موسسه بود بر این موضوع تاکید میکرد که موسسه باید قبل از هر چیز به عنوان یک واحد موسسه حسابداری مدیریت آموزشی فعالیت کند و تا امروز هم به این گونه عمل مینماید. این موسسه در 1972 تاسیس کرد و هدف آن را ارائه آموزشهای لازم و برگزاری آزمونهایی است که منجر به گواهی نامه حسابداری مدیریت میشود. جامعه حسابداری آمریکا جامعه استادان حسابداری دانشگاههای آمریکا در 1916 تاسیس شد و در 1935 نام خود را تغییر داد و دارای عنوانانجمن حسابداران آمریکا شد این سازمانها از همان آغاز میکوشید تحقیقاتی را انجام دهد، اصول و استانداردهایی راارائه کند و برای کارهای خود مجوز رسمی (مورد تایید) بگیرد. روش کلی کمیته مدیران اجرایی این بود که در موردصورتهای مالی شرکتها اصول کلی و اساسی پیشنهاد نماید. هدف آنها این بود که صورتهای مالی تا سر حد امکاناستاندارد و قابل درک شوند تا بتوان در مورد وضع مالی و پیشرفتهای آنها اظهارنظر نمود. 1792 بازار بورس نیویورک فعالیت خود را آغاز کرد. تستهای تألیفی فصل اول 1ـ کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداری صحیح است؟ 1) حسابداری به عنوان دانشی سرد و خشک مورد اشاره قرار گرفته شده است. 2) حسابداری به عنوان دانشی بسیار تحلیلی مورد اشاره واقع شده است. 3) حسابداری علمی است که پاسخهای آن بسیار دقیق و درست یا نادرست است. 4) در ادبیات حسابداری از عنوان علم ملالآور استفاده نشده است. 2ـ کدام یک از موارد زیر از آثار واقعی به کارگیری روشهای مخلتف در حسابداری نمیباشد؟ 1) اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی 2) اثر بر حقوق و مزایای مدیران 3) اثر بر اعتبار واحد انتفاعی 4) اثر بر میزان فروش کالاها و خدمات 3ـ در مباحث مربوط به تئوری حسابداری، منظور از حسابداری کدام مورد میباشد؟ 1) حسابداری مالی 2) حسابداری پیشرفته 3) حسابداری صنعتی 4) حسابداری مدیریت 4ـ چرا حسابداری نمیتواند واقعیتهای اقتصادی را در تمامی موارد به دقت اندازهگیری کند؟ 1) به علت محدودیتهای ابزارهای اندازهگیری 2) به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی 3) به علت قابل پیشبینی نبودن مسائل اقتصادی 4) به علت محدودیتهای حاصل از استانداردهای حسابداری 5ـ کدام عامل باعث استقبال استفادهکنندگان اطلاعات حسـابداری از روش بهـای تمـام شـده تـاریخی در اندازه گیریها میباشد؟ 1) قابلیت اطمینان 2) قابلیت تغییر 3) قابلیت پیشبینی 4) قابلیت مقایسه 6ـ با توجه به تعریف تئوری، هدف تئوری حسابداری فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که ...... 1) فقط دستوری باشد 2) فقط مثبت باشد 3) دستوری و مثبت باشد 4) بستگی به شرایط موجود دستوری یا مثبت میباشد 7ـ وظیفه سیاستگذاری حسابداری که با عنوان تدوین استانداردها مورد اشاره قرار میگیـرد در ایـران بـه عهده کدام نهاد میباشد؟ 1) سازمان حسابرسی 2) جامعه حسابداران رسمی 3) انجمن مدیران مالی 4) انجمن حسابداران خبره 8ـ یک تئوری کامل و توسعه یافته: 1) آنچه را که هست بیان مینماید 2) آنچه را که باید باشد بیان مینماید 3) آنچه را که هست و آنچه را که باید باشد تواماً در بر میگیرد 4) دستوری یا توصیفی باشد 9ـ مبلغی که از فروش دارایی به دست میآید و مبلغی که برای تحصیل آن در بازاری کـه معمـولاً ایـن نـوع دارایی مبادله میشود پرداخت میگردد به ترتیب معرف کدام ارزش است؟ 1) ارزش جایگزینی ـ ارزش خالص بازیافتنی 2) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش خروجی 3) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش جایگزینی 4) ارزش ورودی ـ ارزش خروجی 10ـ کدام یک به ترتیب جزو نهادهها و ستاندههای سیاستگذاری حسابداری محسوب میشوند؟ 1) شرایط سیاسی ـ تئوری حسابداری 2) استانداردهای حسابداری ـ تئوری حسابداری 3) شرایط سیاسی ـ استانداردهای حسابداری 4) تئوری حسابداری ـ شرایط سیاسی پاسخنامه تستهای تألیفی فصل اول 1ـ گزینه 4 در ادبیات حسابداری از عنوان علم ملالآور استفاده نشده است. 2ـ گزینه 4 به کارگیری روشهای مختلف در حسابداری به جز بر میزان فروش کالاها و خدمات در بقیه موارد تاثیر دارد 3ـ گزینه 1 در کلیه مباحث مربوط به تئوری حسابداری منظور حسابداری مالی است 4ـ گزینه 2 به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی است که حسـابداری نمـیتوانـد واقعیـتهـای حسـابداری را بـه دقـت اندازه گیری کند. 5ـ گزینه 1 تنها دلیل برای استقبال از روش بهای تمام شده قابلیت اطمینان بودن این روش است. 6ـ گزینه 3 هدف تئوری حسابداری مثل بقیه تئوریها دستوری و مثبت میباشد 7ـ گزینه 1 این وظیفه مهم در ایران به عهده سازمان حسابرسی میباشد 8ـ گزینه 3 یک تئوری کامل آنچه را که هست و آنچه را باید باشد تواماً در بر میگیرد 9ـ گزینه 3 مبلغی که از فروش به دست میآید (ارزش خالص بازیافتنی) و مبلغی که برای تحصیل دارایی در بازاری که ایـن دارایـی مبادله میشود ارزش جایگزینی نامیده میشود. 10ـ گزینه 3 و...


تئوری حسابداری


تئوری حسابداری 1


تئوری حسابداری 2


تئوری حسابداری 1 دکتر شباهنگ


جزوه تئوری حسابداری


گزارشگر مالی


هدفهای حسابداری مالی


جزوه تئوری حسابداری 1


دانلود جزوه تئوری حسابداری


جزوه تئوری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه تئوری حسابداری دانشگاه پیام نور


جزوه تئوری حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه حسابرسی 2 پیام نور :: دانلود کتاب

جزوه کامل درس تئوری حسابداری 2 دکتر فخاری - انجمن ورودی های سال 93 مقطع ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد آیت الله آملی - حسابداران ارشد دانشگاه آیت الله آملی.

دانلود جزوه درس تئوری حسابداری 1 - آی آر حسابداران

جزوه درس تئوری حسابداری 1 رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد در این پست از سایت آی آر حسابداران در بخش دورس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری جزوه درس تئوری حسابداری 1 را برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری قرار دادیم .

سایت دانشجویان حسابداری ایران - آی آر حسابداران

سایت دانشجویان حسابداری ایران - آی آر حسابداران کتاب ها و مقالات و پروژه های رایگان رشته حسابداری آموزش حسابداری وحسابرسی دانلود پروژه مالی حسابداری آموزش ح

جزوات درسی رشته کارشناسى حسابداری

جزوه مسائل وتمرینات حسابداری عمومی با جواب میخواستم شیوا 1398/9/10 سلام ممنون از کمکمتون ایکاش اصول 3 رو هم میزاشتید.

جزوه کامل درس تئوری حسابداری 1 دکتر فخاری

جزوه کامل درس تئوری حسابداری 1 دکتر فخاری - انجمن ورودی های سال 93 مقطع ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد آیت الله آملی - حسابداران ارشد دانشگاه آیت الله آملی

برای دانلود رایگان کتاب و جزوات اساتید برتر رشته حسابداری ...

دانلود جزوات اساتید برتر رشته حسابداری . دانلود پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی ارشد سال ۹۵ و ۹۶ . دوره آموزشی جامع حسابداری کاربردی، تئوری و عملی(مخصوص بازار کار)

خلاصه درس تئوری حسابداری- مقطع دکتری - دانلود رایگان

دانلود جزوه درس تئوری حسابداری. جزوه درس تئوری ... جزوه درس تئوری حسابداری 1 رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد. در این پست از سایت آی آر حسابداران در بخش دورس تخصصی ... مجموعه سوالات تئوری حسابداری دیگان - فصل 8-9-12 Sep 8, 2012 ...

جزوه کامل درس تئوری حسابداری 1 دکتر فخاری

جزوه کامل درس تئوری حسابداری 1 دکتر فخاری - انجمن ورودی های سال 93 مقطع ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد آیت الله آملی - حسابداران ارشد دانشگاه آیت الله آملی

رشته حسابداری - پروژه دات کام

عنوان جزوه : خلاصه تئوری حسابداری. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان شرح مختصر : بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط اشکار یا مبانی برخی از پدیده های مشخص را که مشاهده و تا حدودی تایید شده است.یکی از هدفهای اصلی تئوری یک علم داشتن ...

دانلود کتاب تئوری حسابداری 2 pdf + دکتر شباهنگ | دهکده ...

دانلود کتاب تئوری حسابداری 2 pdf در سایت ها یافت می شود که هندریکسون ، ولک ، اسکات مهم های آن است. نمونه سوالات تئوری حسابداری 2 و جزوه دکتر شباهنگ خوب است.

دانلود جزوه درس تئوری حسابداری 1 - آی آر حسابداران

جزوه درس تئوری حسابداری 1 رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد در این پست از سایت آی آر حسابداران در بخش دورس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری جزوه درس تئوری حسابداری 1 را برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری قرار دادیم .

رشته حسابداری - جزوه

آرشیو ۴۰ مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه فایل زبان اصلی – با فرمت ورد این آرشیو جامع شامل مقالات ترجمه شده رشته حسابداری با فرمت Word به همراه فایل زبان اصلی بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده.

جزوه تئوری حسابداری رشته حسابداری – hdg840

جزوه تئوری حسابداری رشته حسابداری. این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور ارائه شده است ، در قالب ...

دانلود جزوه درس تئوری حسابداری 1 - آی آر حسابداران

جزوه درس تئوری حسابداری 1 رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد در این پست از سایت آی آر حسابداران در بخش دورس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری جزوه درس تئوری حسابداری 1 را برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری قرار دادیم .

جزوات درسی رشته کارشناسى حسابداری

جزوه مسائل وتمرینات حسابداری عمومی با جواب میخواستم شیوا 1398/9/10 سلام ممنون از کمکمتون ایکاش اصول 3 رو هم میزاشتید.

پاورپوینت نظریه آلفرد آدلر

پاورپوینت تحلیل و بررسی دیوار ترومب

پاورپوینت تحلیل و بررسی شهرسازی پایدار

پاورپوینت بررسی مفاهیم تکنولوژی

پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه پنج