دانلود رایگان


مجموعه تست ادبیات فارسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مجموعه تست دروس نظم فارسی نثر فارسی کلیات مسائل ادبی زبان عربی مجموعه نمونه سوالات تستی پاسخنامه مجموعه تست بخشی از مجموعه تست دروس : مجموعه تست نظم فارسی .31 کدام گزینه از مفهوم بیت: خاقانیا به کعبه رسیدی روان بپاش گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش دریافت میشود؟ 1) ارزش جان و جانان یکسان نیست. 2) جان درخور جانان نیست. 3) در خور جانان جز جان نیست. 4) ما را جز جان ارمغان نیست. .32 شاعر در بیت هر دم مرا به عیسی تازه است حامله زان هر دمی چو مریم عـذرا بـر آورم مـدعی چیست؟ 1) دم شفابخش 2) دامن پاک 3) سخنان بکر 4) نطق عیسوی 33 کدام گزینه مفهوم بیت النبی النبی آرند خلایق به زبان امتی امتی از روضه غبرا شنوند را در بر دارد؟ 1) امید شفاعت داشتن را 2) خواندن و ندای اجابت شنیدن را 3) گفتن و پاسخ شنیدن را 4) غبار روضه بر چشم کشیدن را .34 مفهوم بیت خاقانیا هوا و هوان هم طویلهاند تا نشکنند قدر تو بشـکن هـوای نـان کـدام گزینـه را نکوهش میکند؟ 1) از حد خویش در گذشتن را 2) دست گدایی پیش کس دراز کردن را 3) کام دل برگرفتن را 4) نام بر نان ترجیح دادن را .35 مفهوم بیت حربا منم تو قرصه شمسی روا بود گر قرص شمس، نور به حربا برافکند بر کدام گزینـه تکیه دارد؟ 1) استغنا 2) استرحام 3) استعفا 4 ) استکمال .36 کدام گزینه از مفهوم بیت: در علمش میر نحل نیزه کشیده چو نخل غرقه صد نیزه خون اهل طعان و ضراب دریافت نمی ؟شود 1) پیروی شمشیر زنان 2) جنگاوری علی علیه السلام 3) جهاد در راه خدا 4) کشته شدن نیزهداران 37 کدام گزینه از مفهوم بیت: خاقانی از ثنایت نو ساخت خوان معنی کو میزبان نطق است این دیگران عیالش دریافت نمی شود؟ 1) ستایشگری 2) سخنوری 3) معنی آفرینی 4) میهمان دوستی 38 از بیت خط هر اندیشه که پیوستهاند بر پر مرغان سخن بستهاند کدام گزینه دریافت میشود؟ 1) اندیشه درست همواره از سخن پیداست. 2) پیوسته، اندیشه سخن را نیکو میکند . 3) سخن واسطه انتقال اندیشه هاست. 4) سخن با نوشتن منتقل می شود. 39 با توجه به بیت آن که سرش زرکش سلطان کشید باز پسین لقمه ز آهن چشـید کـدام گزینـه صحیح است؟ 1) به قدرت دل بستن زمینه سخت دلی است. 2) برخورداری از نعمت پادشاهان دولت بد فرجام است. 3) سرانجام دل بستگی به قدرت عذاب وجدان است. 4) مجذوب پادشاه شدن مقدمه محنت است. 40 مفهوم بیت زر به خوردن مفرح طرب است چون نهی رنج و بـیم را سـبب اسـت کـدام گزینـه را نکوهش میکند؟ 1) امساک را 2) اسراف را 3) زراندوزی را 4) شادخواری را نثر فارسی 71 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ ه آن نام ها را که فرمودهایم نسخت باید کرد و بیاض نبایـد کرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم. 1) باید در پاکنویس کردن نسخهها بازنگری دقیق کرد. 2) بدون تأمل نباید به پاکنویس کردن نامه ها پرداخت . 3 ) پیشنویسها را تا بازنگری دقیق پاکنویس نباید کرد. 4) پاکنویس کردن نامهها موکول به بازنگری برخی از آنهاست. 72 در عبارت همگان عشوهآمیز سخنی میگفتند و کاری بزرگ افتاده سهل میکردند چنـان کـه رسـم است که کنند سخن از کسانی است که ... 1) از گفتن حقیقت ابا دارند. 2) بر حسب معمول از دورویی سخن می گویند. 3) راست و دروغ را به هم میبافند. 4) فریفته سخنان دروغ خویشند. 73 مفهوم این عبارت بیهقی، حکایت حال چگونه انسانی است؟ من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی منقرس و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی. 1) مجرب 2) متواضع 3) نانویسا 4 ) ناتوان 74 در این عبارت سخن از چیست؟ فاضلی بود نام او مسعود و اختلاف داشت نزدیک قاضی و هر چه رفتی تعلیق کردی. 1) آمد و شد جهت دریافت حکم از قاضی 2) رفت و آمد و ثبت وقایع 3) سرباز زدن از صدور حکم خلاف 4) معلق ماندن حکم قاضی به دلیل اختلاف رأی مجموعه تست 75 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت میشود؟ دو گور دیدم پاکیزه و به گچ کرده تمنی کردم که کاشکی من چون ایشان بودمی در عز تا ذل نباید دید. 1) با خیال مرگ خوش بودن 2) حوادث را دیدن و عبرت گرفتن 3) عزیز زیستن و عزیز مردن 4) مرگ را ناچیز انگاشتن 76 کدام گزینه میتواند مکمل معنایی این عبارت باشد؟ کار مخالفان امروز به منزلتی رسید که بـه هـیچ سالار شغل ایشان کفایت نتوان کرد و ... 1) کارها از لونی دیگر باید دید. 2) کار جز به حاضری خداوند راست نیاید. 3) خداوند را دست از ملاهی بباید کشید. 4) خداوند از عرض لشکر غافل نباید بود. 77 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ خطی بداده اند به طوع و رغبت که به خزانه معمور سیصد هزار دینار خدمت کنند. 1) به دلخواه پذیرفته اند که سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند. 2 ) پذیرفتهاند که به دلخواه سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند. 3 ) متعهد شدهاند که سیصد هزار سکه زر خزانه را به دلخواه بپردازند. 4) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر را که تعهد کردهاند به خزانه بپردازند. 78 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت نمیشود ؟ حاجب بزرگ علی را مـؤذّن معتمـد عبـدوس بـه قلعت کرک برد و به کوتوال آن جا سپرد که نشانده عبدوس بود. 1) مؤذن: مأمور اجرا 2 ) کوتوال: قلعهبان 3) علی: زندانی 4) عبدوس: معتمد 79 معنی صحیح این جمله چیست؟ النصح عند الملأ تقریع. 1) اندرز گفتن در حضور جمع سرزنش است. 2) جمع را اندرز دادن نشان نادانی است. 3) در حضور جمع نصیحت کردن نشان تظاهر است. 4) سرزنش کردن در حضور جمع ناشایست است. 80 مفهوم این عبارت کدام گزینه را توصیه میکند؟ اگر مستحق خونی را عفو کنی تو نیز بدان خون به قیامت شریک باشی و گرفتار. 1) حوالت کارها به قیامت را 2 ) قصاص را 3) مؤاخذه را 4) نریختن خون بیگناه را کلیات مسائل ادبی 111 در بیت آرد هوای نای مرا ناله های زار جز ناله های زار چه آرد هوای نای چه صنعتی است؟ 1) استخدام 2) استتباع 3) اسلوب الحکیم 4) استثنای منقطع .112 دربیت به نظم ونثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست که امروزنظم ونثر مراست کدام صـنعت وجود دارد؟ 1) تشابه الاطراف 2) جناس 3) رد الصدر علی العجز 4 ) همصدایی 113 در بیت باد و ابر است این جهان فسوس باده پیش آر هر چه بادا باد کدام آرایهها به کار رفته است؟ 1) جناس زاید و رد الصدر علی العجز 2) جناس مذیل و رد العجز علی الصدر 3) جناس مذیل و رد الصدر علی العجز 4) جناس زاید و رد العجز علی الصدر زبان عربی عین الأصح و الأدقّ فى الأجوابۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب ( -165 151): 151 إذا اعتاد الانسان مواجهۀ الصعاب من الاُمور، هانت علیه و عاد لایخشاها ! : 1) هرگاه انسان به انجام برخی امور دشوار خو بگیرد، بر او آسان شده، عادت میکند که از آنها نترسد! 2) هرگاه انسان به مواجه شدن با امور دشوار عادت کند، بر او آسان میگردن آد و دیگر از نها ! نمی هراسد 3) اگر انسان به برخورد با امور دشوار خو بگیرد، نزد او بیاهمیت شده عادت میکند که از هیچ چیز نهراسد! 4) اگر انسان با امور سخت و دشوار عادی برخورد کند، این امور نزد او آسان شده دیگر از چیزی نخواهد ترسید! 152 لقد اجتازت بعض الکتب الفارسیۀ فى طریق اندماجها بالأدب العربی اندماجاً نهائیاً مراحل متعـددة : بعضـی کتابهای فارسی ... 1) در مسیر اختلاط نهایی خود با ادبیات عرب مراحل متعددی را طی کرده است. 2) از طریقی گذشته است که آمیخته شدنش با ادبیات عربی مراحل متعددی داشته است. 3) در راه آمیخته شدن با ادبیات عرب، آن هم آمیخته شدن پایانی، مراحل متعددی را گذرانده است. 4) در مسیر اختلاط با ادبیات عربی، از مراحل متعددی گذشته است و سرانجام امتزاجی نهایی یافته است. 153 صعق صعقۀ کانت نفسه فیها ! . عین الخطأ: 1) از هوش برفت و در همان بیهوشی جان داد! ) 2 بیهوش شد و هم در آن بیهوشی از دنیا برفت! 3 ) پس از اینکه از هوش رفت آخرین نفس خود را کشید! 4 ) جان دادن او توأم با از هوش رفتنش بود! 154 یا راقد اللیل مغروراً بأوله إنّ الحوادث قد یطرقن أسحارا ! . عین الصحیح: 1) هان ای خفته در طول شب و غافل از ابتدای آن، از حوادث سحرگاهان غافل مباش! 2) هان ای خسبیده شب و مغرور گشته به اول آن، باشد که حوادث روزگار را سحرگاهان دریابی! 3) ای کسی که شب را از ابتدای آن مغرورانه خفتهای، گاه باشد که حوادث سحرگاهان در را بکوبند! 4) ای که در طول شب خفتهای و از آرامش آغاز آن فریب خوردهای، حوادث گاهی سحرگاهان از در و...


مجموعه تست دروس رشته زبان و ادبیات فارسی


مجموع تست زبان و ادبیات فارسی


دانلود مجموعه تست ادبیات


مجموعه تست رشته زبان و ادبیات فارسی


دانلود مجموعه تست دروس ادبیات


نمونه سوالات دروس رشته زبان و ادبیات فارسی


دانلود نمونه سوالات دروس زبان و ادبیات فارسی


منابع کنکور ادبیات فارسی


کنکور ادبیات فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه تست ادبیات فارسی 2 | هَگفاز

این مجموعه اموزشی مجموعه تست ادبیات فارسی برای آمادگی آزمون دکتری می باشد ، تست ها همراه با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است. قسمتی از مجموعه تست : مجموعه تست 1- عین الکلمات التی الهمز فی کلّها همز وصل 1 ...

پاور تست ادبیات(ویژه جمع بندی) | انجمن کنکوری و دانش آموزی ...

ادبیات و زبان فارسی مجموعه فیلم های ادبیات و زبان فارسی نظام جدید پاور تست ادبیات(ویژه جمع بندی) راهنمای عضویت در انجمن آلاء پاور تست ادبیات(ویژه جمع بندی) این موضوع پاک شده است. تنها کاربرانِ با حق مدیریت موضوع می ...

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد ...

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95- 96 مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( کد 2118 ) | منابع امتحانی و رشته های زیر مجموعه کنکور دکتری تخصصی 1395 – 1396 مجموعه زبان و ادبیات فارسی 95-96 | دانلود و فروش رایگان تست های کنکور دکتری تخصصی 1395 ...

تست های درس ادبیات - کنکور

مجموعه تستی درس اول زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان; تست های سبک جدید آرایه برای کنکور 97; جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه با 165 سوال احتمالی کنکور 97‎ جمع بندی ادبیات فارسی در 24 ساعت‎

تست های درس ادبیات - کنکور

مجموعه تستی درس اول زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان; تست های سبک جدید آرایه برای کنکور 97; جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه با 165 سوال احتمالی کنکور 97‎ جمع بندی ادبیات فارسی در 24 ساعت‎

فیلم پاسخ تست های ادبیات فارسی کنکور ریاضی آزمون مرداد 99 ...

دانلود فایل آموزشی 1,500 تومان مقطع دوره دوم متوسطه- نظری پایه کنکور سراسری رشته علوم ریاضی درس زبان و ادبیات فارسی

مجموعه تست ادبیات فارسی 2 | هَگفاز

این مجموعه اموزشی مجموعه تست ادبیات فارسی برای آمادگی آزمون دکتری می باشد ، تست ها همراه با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است. قسمتی از مجموعه تست : مجموعه تست 1- عین الکلمات التی الهمز فی کلّها همز وصل 1 ...

مجموعه تست ادبیات فارسی 2 | هَگفاز

این مجموعه اموزشی مجموعه تست ادبیات فارسی برای آمادگی آزمون دکتری می باشد ، تست ها همراه با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است. قسمتی از مجموعه تست : مجموعه تست 1- عین الکلمات التی الهمز فی کلّها همز وصل 1 ...

فیلم پاسخ تست های ادبیات فارسی کنکور ریاضی آزمون مرداد 99 ...

دانلود فایل آموزشی 1,500 تومان مقطع دوره دوم متوسطه- نظری پایه کنکور سراسری رشته علوم ریاضی درس زبان و ادبیات فارسی

جزوه ایرانشناسی

اتوکد جزئیات اجرایی صفحات سبک گچی کناف

پاورپوینت بررسی تحلیل شهرک اکباتان

پاورپوینت بررسی تحلیل شهرک اکباتان

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران(تضمین کالا در تجارت بین الملل)