دانلود رایگان


جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : جزوه شماره 1 فصل اول: حسابداری درآمد ملی نکات فصل اول مجموعه تست پاسخنامه فصل دوم: تعیین درآمد ملی نکات فصل دوم مجموعه تست پاسخنامه فصل سوم: مدلIS-LM مجموعه تست پاسخنامه فصل چهارم: عرضه کل و تقاضای کل مجموعه تست پاسخنامه فصل پنجم: مصرف مجموعه تست پاسخنامه فصل ششم: سرمایه گذاری یک نکته تکمیلی مجموعه تست پاسخنامه فصل هفتم: عرضه و تقاضای پول مجموعه تست پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر پاسخنامه سوالات کنکور پاسخنامه منابع جزوه شماره 2 فصل اول: جریان دایره وار و درآمد ملی تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل دوم: حسابداری درآمد ملی تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل سوم: الگوی درآمد مخارج تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل چهارم: تعادل همزمان در بازار پول و کالا (مدل(IS LM تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل پنجم: اقتصاد باز تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل ششم: عرضه و تقاضای کل تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل هفتم: تئوریهای تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل هشتم: نظریه های مصرف تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل نهم: تئوریهای سرمایه گذاری تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل دهم: تقاضای پول تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها فصل یازدهم: عرضه پول تستهای پایان فصل پاسخنامه تستها تستهای اقتصاد کلان پاسخنامه قسمتی از متن جزوه شماره 1: فصل اول: حسابداری درآمد ملی تعاریف حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یک زمان معین معمولاً یک سال- حسابداری ملی نامیده میشود. که حوزههای مورد اندازهگیری به طور مثال تولید، مصرف، سرمایه گذاری و ... است . کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سازد و در بازار قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛ الف کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غذایی، پوشاک، مسکن و... ب- کالای واسطه ای: کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی که در تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ... پ- کالای سرمایه ای: کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتی سرمایهای باشد، کالای سرمایه ای نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و... نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد می تواند جزء کالای مصرفی قرار گیرد وهم سرمایهای بهطور مثال یک اتومبیل اگر برای مصرف شخصی خریداری شود کالای مصرفی است، و اگر برای مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایه ای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم می شوند: الف- کالای بی دوام: کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فوراً تغییر کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ... ب- کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده می شود یا از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ... مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده می شود. مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فروش کالاهای دست دوم و فرسوده. نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمی آیند. هزینه های دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسات غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب م یآید. سرمایه گذاری : تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایه گذاری میگویند. نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجودی انبار در ابتدای دوره. ازانجا که افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخش خصوصی یا دولتی است، پسبه معنای سرمایه گذاری نیز به کار میرود. استهلاک: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سال درفرآیند تولید، مصرف شده است. قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عوارض و مالیات بر کالا، قیمت عوامل نامیده میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا می باشد، قیمت بازار می گویند. خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار پرداخت های انتقالی: پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابل، هیچ تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود. مجموعه تست -1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری درNNP رخ میدهد.؟ 1)کاهش 2 )افزایش )3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP -2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که )1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است. )2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است )3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است . )4 نرخ استهلاک سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است. -3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای 1977: و1967 )1 افزایش یافته است. ) 2 کاهش یافته است. )3 ثابت مانده است. ) 4 نمیتوان اظهار نظر کرد. -4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟ )1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی )3 استهلاک 4) مالیات بر منافع شرکتها -6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟ )1 استهلاک 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت 7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـالخریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدا راضافه کرده است؟ 800(4 1000(3 200(2 50 1( پاسخنامه -1 گزینه .3 صحیح است ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می آید . -2 گزینه .3 صحیح است با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است . -3 گزینه .2 صحیح است GNP با توجه به فرمول 100́ =GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـودکه GPN واقعی کاهش یافته است. -4 گزینه .1 صحیح است -5 گزینه .4 صحیح است -6 گزینه 3 صحیح است -7 گزینه 1 صحیح است. و... قسمتی از متن جزوه شماره 2: فصل اول: جریان دایرهوار و درآمد ملی جریان مدور در سادهترین شکل آن نشاندهنده جریان درآمد بین خانوارها و بنگاهها است. در اکثر الگوهای جریان مدور فرض بر این است که اقتصاد فقط شامل خانوارها و بنگاهها است. خانوارها مالک منابع اقتصادی هستند و با فروش خدمات منابعشان به بنگاهها درآمد کسب میکنند. همچنین به عوامل تولید به اندازه نقش آنها در تولید پرداخت برابر با ارزش تولید است. در ابتدا فرض میشود که بنگاهها (y) میشود. بنابراین کل درآمد پرداخت شده به خانوارها مورد نیاز خانوارها را تولید میکنند. در چنین حالتی اگر تمام درآمد کسب شده توسط خانوارها (c) فقط کالای مصرفی. جریان تولید و درآمد ملی در مدل 3 بخشی با وجود دولتدر این بخش فرض عدم وجود دولت را کنار میگذاریم، وجود دولت را در جریان دایرهوار با استفاده از دریافتهای آن یا پرداختهای انتقالی که TR یا مخارج دولتی و G یعنی مالیات و هزینه های آن منعکس می کنیم. هزینه دولت شامل کمکهای دولت به خانوار یا آن دسته از پرداختهای دولت که در قبال خدمات و کالا صورت نمی گیرد است. تستهای پایان فصل در یک مدل 3 بخشی و در تعادل، در صورتیکه پسانداز بخشخصوصی از سرمایهگذاری بیشتر باشد. ............. 1) بخشدولتی دارای کسری بودجه خواهد بود. 2) بخش دولتی دارای مازاد بودجه است. 3) بخشدولتی دارای توازن بودجه است. 4) با اطلاعات فوق نمیتوان تعیین کرد. اگر در یکمدل 4 بخشی میزان تزریقات 60 و میزان تراوشات 720 و عرضه کل 3400 باشد میزان تقاضای کل برابر استبا: 2800 (4 3650 (3 3100 (2 3200 (1 اگر مازاد پسانداز بر سرمایهگذاری برنامهریزی شده بیشاز کسری بودجه دولت باشد آنگاه: 1) تراوشات کمتر از تزریقات است. 2) افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود دارد. 3) اضافه تقاضا وجود دارد. 4) سطح درآمد کمتر از درآمد ملی تعادلی است. اگر تولید ملی افزایشیابد نشان دهنده آن است که: 1) اضافه عرضه وجود دارد. 2) سرمایهگذاری برنامهریزی نشده افزایش یافته است. 3) تولیدکنندگان با کاهش ناخواسته در موجودی انبار مواجه شدهاند. 4) هیچکدام از موارد فوق زمانی که تجارت خارجی توازن دارد و دولت نیز دارای توازن بودجه است پسانداز بخش خصوصی: 1) بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 2) کمتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 3) برابر با سرمایه گذاری بخشخصوصی است. 4) صفر است. پاسخنامه و... برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید. برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید. برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (نسخه کامل) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.


جزوه اقتصاد کلان


اقتصاد کلان


اقتصاد


جزوه اقتصاد کلان پیام نور


جزوه اقتصاد کلان برانسون


دانلود جزوه اقتصاد کلان


جزوه اقتصاد کلان کنکور


جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد


جزوه اقتصاد کلان کنکور دکتری


دانلود جزوه اقتصاد کلان ارشد


جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور


جزوه اقتصاد کلان دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه اقتصاد اسلامی - nikanfile.com

دانلود جزوه اقتصاد اسلامی، در قالب pdf و در 128 صفحه، شامل: فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد فصل سوم: مالکیت فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و ...

دانلود فایل دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی ~ فاپول

دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی با فرمت pdf ودر ۱۲۸ صفحه

جزوه اقتصاد اسلامی - nikanfile.com

دانلود جزوه اقتصاد اسلامی، در قالب pdf و در 128 صفحه، شامل: فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد فصل سوم: مالکیت فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و ...

کتاب کنکور جزوه کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی

کتاب کنکور جزوه کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی اقتصاد کلان آمار ریاضی زبان تخصصی زبان عمومی پول و بانکداری تجارت بین الملل اقتصاد بخش عمومی اقتصاد اسلامی مالیه بین الملل 021-8506 خرید آنلاین کتاب. حساب کاربری فروشگاه ...

دانلود فایل دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی ~ فاپول

دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی با فرمت pdf ودر ۱۲۸ صفحه

دانلود فایل دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی ~ فاپول

دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی با فرمت pdf ودر ۱۲۸ صفحه

جزوه اقتصاد اسلامی - nikanfile.com

دانلود جزوه اقتصاد اسلامی، در قالب pdf و در 128 صفحه، شامل: فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد فصل سوم: مالکیت فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و ...

جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی | هَگفاز

هَگفاز فروشگاه جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی. جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی (0) (0) توضیح کوتاه. این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور می باشد که به همراه تستها و پاسخنامه ...

دانلود فایل دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی ~ فاپول

دانلودجزوه اقتصاد سیاسی رشته علوم اقتصادی با فرمت pdf ودر ۱۲۸ صفحه

جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی | هَگفاز

هَگفاز فروشگاه جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی. جزوه اقتصاد کلان رشته علوم اقتصادی (0) (0) توضیح کوتاه. این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور می باشد که به همراه تستها و پاسخنامه ...

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

تحلیل و بررسی خشونت های خانوادگی

پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه ملی افغانستان

جزوه نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

جزوه نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فن آوری اطلاعات