دانلود رایگان


مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مجموعه تست زیست شناسی این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 205 صفحه. بخشی از مجموعه تست دروس : زیست شناسی سلولی و مولکولی 1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟ 1) متیل و کاهش آن در 2 DNA) میتلاسیون یوراسیل 3) متیلاسیون آدنین 4) متیلاسیون سیتوزین 2- احتمال اینکه یک کراسینگ اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟ 1) فاصله بین دو ژن 2) فعالیت دو ژن 3) دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند. 4) چگونگی بستهبندی کرومرها در هسته DNA -3 میتوکندریایی پستانداران به کدام طریق همانندسازی میکند؟ 1) از یک جایگاه (ori) بطریق دو طرف 2) از دو جایگاه (ori) مختلف و تا انتها در یک جهت 3) از دو جایگاه (ori) مختلف و در نهایت در دو جهت 4) از چندین جایگاه بطریق دو طرفه شبیه کروموزومهـای هسته ای 4- ترمیم بخشهای آسیب دیده از پرتوهای فرابنفش در یوکاریوتها به عهده DNA پلیمراز ........ است. g (4 d (3 b (2 e (1 5- کدام پدیده در بازسازی پوشش هسته ای نقش اساسی دارد؟ 1) اتصال مجدد رشته های کروماتین با لامین 2 B) دفسفریلاسیون لامیناها 3) فسفریلاسیون لامینای 4 B, A) فسفریلاسیون لامیناها بیوشیمی 31- کدام آنزیم باعث ارتباط میان گلیکولیز و سیکل سیتریک اسید میشود؟ 1) استیل کوآنزیم آسنتتاز 2) لاکتات دهیدروژناز 3) استیل دهیدروژناز 4) پیروات دهیدروژناز 6- کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین شرکت میکند؟ K (4 D (3 B1(2 A (1 7- مرحله کنترلی مهم در بیوسنتز کلسترول کدام است؟ 1) تشکیل اسکوالن توسط اسکوالن سنتتاز 2) تشکیل استواستیل کوآنزیم آ از استیل کوآنزیم آ 3) تشکیل موالونیک اسید از هیدروکسی متیل کلوتاریل کوآنزیم آ 4) حلقوی شدن اسکوالن به لانوسترول 8- کدام یک از نقایص آنزیمی (ژنتیکی)، منجر به بیماری آلبینیسم میشود؟ 1) آرژنینوسوکسینات لیاز 2) تیروزیناز 3) سیتاتیونین-b- سنتتاز a (4 - آمینوآدیپیک سمی- آلدئید دهیدروژناز 9- نقش Valinomycine در مهار سنتز ATP چگونه است؟ 1) جدا کردن اکسیداسیون از فسفریلاسیون 2) مهار Adenine numleotide translocase C1 3) مهار کمپلکس 4) F0) مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم میکروبیولوژی 10- کدام گزینه بهترین آزمون برای تشخیص استافیلوکوک بیماریزاست؟ 1) کواگولاز 2) تخمیر مانیتول 3) لیپاز DNASE (4 (دزوکسی ریبونوکلئاز) 11- کدام گروه از باکتریهای زیر فاقد آنزیم سوپراکسید دسموتاز هستند؟ 1) باکتریهای هوازی اجباری 2) باکتریهای بیهوازی اختیاری 3) باکتریهای بیهوازی مقاوم در برابر هوا 4) باکتریهای بیهوازی اجباری مجموعه ی گیاه شناسی 121- برگهای مرکب شانهای منحصراً در کدام تیره دیده میشود؟ Cornaceae (4 Fagaceae (3 Juglandaceae (2 Betulaceae (1 122- کدام یک از مجموعههای سردهای زیر، گیاهان آبزی با برگهای فراهم را شامل میشود؟ Ruppia, Hydrilla, Potamogeton (2 Nasturtium, Nelumbo, Ceratophyllum (1 Elodea, Zannichellida, Batrachium (4 Ceratophyllum, Myriophyllum, Hydrilla (3 123- کدام گیاه از تیره نخل (Arecaceae) به صورت خودرو در ایران میروید؟ Washingtonia (4 Nanorrhops (3 Chamaerops (2 Cocos (1 124- جنسهای (سردههای) Geranium و Erodium با کدام صفات از هم جدا میشوند؟ 1) در Geranium پرچمهای زایا معمولاً 10 عدد ولی در Erodium پرچمهای زایا 5 عدد که به طور متنـاوب بـا 5 ناپرچمی قرار گرفته اند. 2) در Erodium طول برگها برابر عرض میباشند ولی در Geranium طول برگها بلندتر از عرض برگ میباشند. 3) در Geranium گلها به صورت منظم ولی در Erodium گلها نامنظم میباشند. 4) در Erodium میوهها دارای زواید بلند فنری شکل میباشند ولی در Geranium میوه ها فاقد زایده میباشند. مجموعه جانورشناسی Hemocoel -151 را در کدام یک از شاخههای جانوری زیر مشاهده میشود؟ 1) بندپایان- کرمهای حلقوی 2) بندپایان- اکثر نرمتنان 3) حشرات- نرمتنان 4) حشرات- کرمهای حلقوی 152- رشته های پروتوپلاسمی (Microvilli) در کدام گروه از تاژکداران مشاهده میشود؟ 1) داینوفلاژله 2) متامونادا 3) کینتوپلاستیدا 4) کوآنوفلاژله Vorticella -153 از نظر قرار گرفتن مژههای روی بدن در کدام گروه قرار میگیرد؟ Spirotriches (4 Holotriches (3 Peritiches (2 Chonotriches (1 154- کدام پدیده در تولیدمثل Opalinata مشاهده می شود؟ Plasmotomy (4 Conjugation (3 عرضی تقسیم (2 اسپور تولید (1 بیوفیزیک 181- کدام گزینه از نظر بیان ترمودینامیکی در واکنش آبگریز برقرار است؟ DG >0 0 , SD < (4 DG >0 0 , SD > (3 DG <0 0 , SD > (2 DG <0 0 , SD < (1 182- توتامر چیست؟ 1) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 2) ملکولهای نیتروژندار که در ساختمان آنها عامل آمین جابجا گردیده است. 3) ملکولهای قندی حلقوی که در ساختمان آن ها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 4) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروژن عامل هیدروکسیل جابجا گردیده است. 183- کدام گزینه در مورد ریبوزوم صحیح است؟ فیزیولوژی گیاهی 211- قارچهای میکوریزی اکتوتروف در چه گیاهانی بیشتر دیده میشود؟ 1) بازدانگان 2) تک لپه ای ها 3) نهانزادان آوندی 4) نهاندانگان 212- گرهکهای ساقهای تثبیت کننده ازت در کدام یک از گیاهان دیده میشود؟ 1) لوبیا 2) گندم 3) گونرا 4) نیشکر 213- نقش لگ هموگلوبین در فرآیند همزیستی ازت در گرهک های ریشهای گیاهان خانوده بقولات چیست؟ O2 به سلولهای فعال گرهکی 2) کنتر غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی فیزیولوژی جانوری 241- در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟ 1) آسیب ناحیه بروکا موجب آفازی حرکتی میشود. 2) پیام ورودی از قشر مخچهای به هستههای عمقی آن از نوع تحریکی است. 3) مسیر ماده سیاه- جسم مخطط گاباارژیک است. 4) تحریک عقدههای قاعدهای مغز موجب هیپرتونی (افزایش تونوس عضلانی) میشود. ژنتیک 61- اگر کروموزومهای یک سلول در محلول حاوی آنزیم DNase قرار گیرند کدام ناحیـه کرومـاتین بـویژه مورد هضم قرار میگیرند؟ 1) پروموتر ژنهای در حال رونویسی فعال 2) نواحی سانترومری 3) نواحی ختم رونویسی 4) نواحی ترجمه نشوندهی انتهای¢5 همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی


مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی


دانلود مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی


مجموعه تست زیست شناسی


دانلود مجموعه تست دروس زیست شناسی


دانلود تست دروس زیست شناسی


دانلود مجموعه تست دروس


نمونه سوالات زیست شناسی


سوالات زیست شناسی


نمونه سوالات دروس زیست شناسی


کنکور زیست شناسی


آزمون زیست شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل دانلودجزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی ~ فاپول

دانلودجزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی با فرمت pdf ودر ۲۰۵ صفحه

بررسی درس زیست شناسی در دفترچه رشته تجربی در کنکور سراسری ...

بررسی درس زیست شناسی در کنکور سوالات 156 تا 205 از دفترچه ی دوم رشته ی تجربی در کنکور سراسری، اختصاص داره به درس زیست شناسی و ارزش هر تست از این درس دقیقا 2% است. زیست هم ضرایب متغیر دارد، ضرایب این درس 2 و 4 است و زمان پیشنهادی ...

دانلود فایل دانلود جزوه میکروبیولوژی رشته زیست شناسی ~ فاپول

دانلود جزوه میکروبیولوژی رشته زیست شناسی بافرمت pdf ودر ۳۱۹ صفحه

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی | هَگفاز

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه شده است.

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی | هَگفاز

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه شده است.

مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی | هَگفاز

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 205 صفحه.

دانلود مجموعه نکات ترکیبی درس زیست شناسی کنکور

این مجموعه طلایی و بی نظیر شامل 3000 نکته کلیدی از درس زیست شناسی میباشد. این مجموعه استثنایی که کاری از علی غیاثی میباشد سه هزار نکته را در 109 صفحه گردآوری کرده است تا شما با مطالعه این مجموعه درصد پاسخگویی خود را به ...

دانلود فایل دانلود جزوه میکروبیولوژی رشته زیست شناسی ~ فاپول

دانلود جزوه میکروبیولوژی رشته زیست شناسی بافرمت pdf ودر ۳۱۹ صفحه

مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

بررسی درس زیست شناسی در دفترچه رشته تجربی در کنکور سراسری ...

بررسی درس زیست شناسی در کنکور سوالات 156 تا 205 از دفترچه ی دوم رشته ی تجربی در کنکور سراسری، اختصاص داره به درس زیست شناسی و ارزش هر تست از این درس دقیقا 2% است. زیست هم ضرایب متغیر دارد، ضرایب این درس 2 و 4 است و زمان پیشنهادی ...

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی | هَگفاز

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه شده است.

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی | هَگفاز

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه شده است.

پاورپوینت طراحی قالب های پلاستیک

پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع بتن و کاربردهای آن

جزوه برنامه ریزی کاربری زمین شهری طبیبیان

پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع بتن و کاربردهای آن

تحلیل و بررسی اسطوره در اشعار فروع و شاملو