دانلود رایگان


جزوه ژنتیک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : علم ژنتیک میوز میتوز میوز تستهای طبقه بندی شده پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول ژنتیک مولکولی اسیدهای نوکلئیک DNA ساختمان نامگذاری نوکلئوتیدها پلی نوکلئوتیدها RNA ساخته شدن رونویسی در کولیباسیل سایر اینترونها mRNA ویرایش اسیدهای آمینه ساختمان پروتئین کد ژنتیکی در سنتز پروتئین tRNA نقش (tRNA آمینواستیلاسیون (اتصال اسیدآمینه به tRNA تشکیل آمینواسیل تشخیص کدون ساخته شدن پروتئین کنترل تظاهر ژن تنظیم مصرف لاکتوز E.Coli ابرانهای دیگر در مجموعه تست پاسخنامه معیارهای وراثت اتوزومی مغلوب معیارهای وراثت مغلوب وابسته به جنس الگوهای غیرکلاسیک وراثت تکژنی (Sex limited) صفات محدود به جنس صفات هولاندریک ابزار ژنتیک روشهای تجزیه اسید نوکلئیک خطاهای مادرزادی متابولیسم تنوع فنیل کتونوری ناهنجاریهای کروموزومی هموگلبین و بیماریهای آن اختلالات ساختمانی هموگلوبین b تالاسمی بتا تالاسمی دلتا بتا مسائل نمونه ژنتیک پاسخ تشریحی قسمتی از متن جزوه: علم ژنتیک علم ژنتیک علم اطلاعات بیولوژیک از سلولی به سلول دیگر است. در حقیقت علم ژنتیک شاخهای از زیست شناسی است که درباره وراثت موجودات زنده بحث میکند. (Gene) ژن 1-2 واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگری منتقل میشوند. ژن بخشی از مولکول DNA است که اطلاعات لازم برای ساخت یک پلیپپتید را در خود دارد. (Locus) لوکوس 3 -1 به محلی که بر روی یک کروموزوم توسط یک ژن اشغال شده لوکوس یا جایگاه ژن میگویند. در یک لوکوس یک موجود دیپلوئید دو الل در یک لوکوس روی کروموزومهای همولوگ قرار دارد. (Allele) الل 4 -1 به فرمهای مختلف یک ژن که در مکانهای مشخصی از یک کروموزوم قرار گرفته اند الل میگویند. همانطور که گفته شد هر ژن بخشی از مولکول DNA است. DNA همراه با ماتریسی از پروتئین، نوکلئوپروتئین را تشکیل میدهد و به صورت ساختارهایی به نام کروموزوم در هسته سلول سازمان مییابد. تمامی ژنهایی که بر روی یک کروموزوم خاص قرار دارند با هم پیوستهاند متعلق به یک گروه پیوسته محسوب میشوند. کروموزوم به هر جا منتقل شود همه ژنهای یک گروه پیوسته هم به همان جا منتقل می شوند. سلول 5 -1 کوچکترین واحد ماده زنده است. پیکر همه موجودات از سلول تشکیل شده است. (Genome) ژنوم 6 -1 مجموعه ژنهای یک فرد (تک سلول) را ژنوم میگویند. (Genotype) ژنوتیپ 7 -1 به ترکیب ژنتیکی موجودات یا ساختار ژنتیکی یک موجود اطلاق میشود. در حقیقت ژنوتیپ کلیه ژنهایی است که از والدین به یک موجود انتقال مییابد. (Phenotype)فنوتیپ 8 -1 ویژگیهای ظاهری یک موجود را فنوتیپ گویند که حاصل اثر متقابل ژنوتیپ یا محیط است. تستهای طبقه بندی شده 1- اگر یاختهای در هر مرحله پاکیتن 6 عدد تترا داشته باشد، تعداد کروموزمهای آن در پروفاز اول و دوم به ترتیب از راست به چپ برابر ................. و ....................... خواهد بود؟ 12 و 24 (4 12 و 12 (3 6 و 12 (2 12 و 6 (1 2- مهمترین عامل که باعث بستهبندی DNA در کروموزم هستهداران میگردد چیست؟ 1) اسیدهای آمینه 2) اسیدهای نوکلئیک 3) پروتئینهای هیستونی 4) پروتئینهای استری 3- کدام یک از موارد زیر در مواد سنتز مادهی ژنتیکی صادق است؟(مهندسی کشاورزی سراسری 83) Primase (1 در جدا کردن آغازگرهای RNA به کار میرود. DNA gyrase (2 پروتئین پیچیدهای است که سنتز قطعات اکازاکی را آغاز میکند. Helicase (3 یکی از اجزاء Primosome در E.coli است. Primosome (4 برای سنتز آغازگرهای RNA در همانندسازی نیمه محافظهکارانه به کار میرود. 4- زنی مبتلا به سندروم ترنر (XO) (کورنگ) میباشد پدر این زن کورنگ ولی مادرش هموزیگوس بارزاست. کورنگی به وسیله ی یک ژن نهفته وابسته به جنس کنترل میشود. جدایی نادرست (Nondisjunction) در کجا اتفاق افتاده است؟ 1) در تقسیم سلول اول یا دوم در کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 2) در کروموزومهای جنسی پدر و در تقسیم اول اتفاق افتاده است. 3) در تقسیم اول ودوم در مورد کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 4) جدایی نادرست رخ نداده است. 5- کدام یک از گزینه های زیر در مورد انسان طبیعی با 46 کروموزم صادق است؟1) اگر اووژنر طبیعی باشد از 50 اووسیت اولیه 50 عدد تخمک تولید میشود. 2) اگر اسپرماتوژنز طبیعی باشد از 50 اسپرماتویست اولیه 100 عدد اسپرم تولید میشود. 3) از 10 کروموزم یک اسپرم بالغ همیشه 5 عدد مادری است. 4) گامتهای انسان ممکن است کروموزمهای مادری بیشتری نسبت به سلولهای سماتیک همان موجود داشته باشد. 6- کروموزم یوکاریوتها از واحدهای تسبیح مانندی به نام ............. تشکیل شدهاند. (مهندسی کشاورزی سراسری 84) 1) کروماتیدها 2) کروماتینها 3) نوکلئوزومها 4) نوکلئوتیدها 7-کدامم یکاز مراحل زیر طول نی قرین مرحله در چرخه سلولی است؟ 1) اینترفاز 2) پروفاز 3) تلوفاز 4) سیتوکنیز 8- تعداد نواحی تلومری در یک سلول دیپلوئید در حال متافاز اول میوز برابر است با: 2n (4 4n (3 6n (2 8n (1 پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 1- گزینه 2 - (متوسط) 2- گزینه 3 - (ساده) 3- گزینه 1 - (ساد) 4- گزینه 1 - (ساده) 5- گزینه 1 - (ساده) 6- گزینه 3 - (ساده) 7- گزینه 1 - (ساده) 8- گزینه 1 - (متوسط) از آنجا که کورموزومهای یک موجود دیپلوئید در متافاز اول میوز به صورت جفت کروموزومهای دو رشتهای و هر کروموزوم دارای دو کروماتید است و هر کروماتید 2 ناحیه تلومری دارد لذا در متافاز اول میوز نواحی تلومری برابر با 8n میباشد. و....


جزوه ژنتیک


ژنتیک


علم ژنتیک


جزوه ژنتیک کنکور


جزوه ژنتیک جمعیت


دانلود جزوه ژنتیک


جزوه ژنتیک کنکور


جزوه ژنتیک کنکور ارشد


جزوه ژنتیک کنکور دکتری


دانلود جزوه ژنتیک کنکور


دانلود جزوه ژنتیک کنکور ارشد


دانلود جزوه ژنتیک کنکور دکتری


جزوه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه ژنتیک دانشگاه پیام نور


جزوه ژنتیک دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد در دام در قالب فایل ...

جزوه ژنتیک و اصلاح دام کامل ترین جزوه در زمینه اصلاح دام بوده که از منابع معتبری در تهیه آن ازجمله کتاب ژنتیک واصلاح دام مکارم چیان و… استفاده شده است این جزوه ۷۳ صفحه ای به همراه نمونه سوالات تستی با پاسخ ومثال های ...

جزوه ژنتیک ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه ژنتیک ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) جزوه ژنتیک . به زودی جزوه ژنتیک دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران در این صفحه قرار می گیرد و جایگزین این جزوه می گردد. (به امید موفقیت شما عزیزان)

آموزش مبانی علم ژنتیک - فرادرس

درس ششم: ژنتیک باکتری ها و باکتریوفاژها پلاسمید ; هم یوغی; فاژ آلایی; درس هفتم: سیتوژنتیک آشنایی با ساختمان کروموزوم; ناهنجاری های ساختاری; ناهنجاری های شماره ای; آدرس دهی جایگاه های ژنی بر روی کروموزوم; درس هشتم: ژنتیک جن

دانلود جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد در دام در قالب فایل ...

جزوه ژنتیک و اصلاح دام کامل ترین جزوه در زمینه اصلاح دام بوده که از منابع معتبری در تهیه آن ازجمله کتاب ژنتیک واصلاح دام مکارم چیان و… استفاده شده است این جزوه ۷۳ صفحه ای به همراه نمونه سوالات تستی با پاسخ ومثال های ...

دانلود رايگان جزوه آشنايي با الگوريتم ژنتيک

دانلود رایگان جزوه آشنایی با الگوریتم ژنتیک. با سلام خدمت کارکنان سایت مادسیج ، با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان به منابع درسی و تحقیقی معتبر در این سایت برای شما دانلود رایگان جزوه آشنایی با الگوریتم ژنتیک را قرار ...

دانلود نمونه سوالات ژنتیک 2 زیست شناسی با پاسخ

دانلود نمونه سوالات ژنتیک 2 زیست شناسی با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه ژنتیک 2 + آزمون آنلاین نمونه سوالات ژنتیک 2 بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس ژنتیک 2 است.

دانلود جزوات دانشگاه تهران - زیست شناسی - بیوتکنولوژی ...

دانلود جزوه دانشگاه تهران اسلایدهای ارشد مهندسی ژنتیک یوکاریوت دانشگاه تهران : اسلاید خاموش کردن ژن

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم - کنکور

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم . صمد آرزومند جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم. 1.61 مگابایت Download منبع : سایت کنکور; پسورد فایل فشرده : www.konkur.in; راهنمای دانلود; نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو. بر چسب ها ...

جزوه مکمل ژنتیک | هَگفاز

جزوه مکمل ژنتیک در قالب pdf و در 146 صفحه. توضیح کامل . بخشی از متن جزوه : تنظیم نسخه برداری: از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)رمزگـذاری مــیشــوند. مسـیر یــک ...

جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) | اگريفايل

جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن

جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن ; جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن . دانلود فایل . تگ ها . کنکور جمع بندی جزوه زیست شناسی پیش pdf پوریا رحیمی همایش نظام آموزشی قدیم ضبط استودیویی رشته تجربی متوسطه2 « اولین; 112; 113 ...

جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن

جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن ; جزوه جلسه 183 - جزوه ژنتیک و خواستگاه آن . دانلود فایل . تگ ها . کنکور جمع بندی جزوه زیست شناسی پیش pdf پوریا رحیمی همایش نظام آموزشی قدیم ضبط استودیویی رشته تجربی متوسطه2 « اولین; 112; 113 ...

DVD ژنتیک زیست شناسی سال سوم دبیرستان دکتر عمارلو - فکریتو

نقد و بررسی : dvd ژنتیک زیست شناسی سال سوم دبیرستان دکتر عمارلو این مجموعه بی نظیر مشتمل بر ۲ حلقه dvd و مباحث مسائل مقدماتی ژنتیک، بیماریها و گروه خونی، دودمانه (شجره نامه)، آزمایشات مندل و ژنتیک ملخ و پرندگان است.

آموزش مبانی علم ژنتیک - فرادرس

درس ششم: ژنتیک باکتری ها و باکتریوفاژها پلاسمید ; هم یوغی; فاژ آلایی; درس هفتم: سیتوژنتیک آشنایی با ساختمان کروموزوم; ناهنجاری های ساختاری; ناهنجاری های شماره ای; آدرس دهی جایگاه های ژنی بر روی کروموزوم; درس هشتم: ژنتیک جن

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم - کنکور

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم . صمد آرزومند جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم. 1.61 مگابایت Download منبع : سایت کنکور; پسورد فایل فشرده : www.konkur.in; راهنمای دانلود; نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو. بر چسب ها ...

جزوات کنکوری زیست شناسی دکتر عمارلو-جزوات کنکوری زیست ...

دانلود جزوه زیست شناسی پیش ۲ سال چهارم دبیرستان دکتر عمارلو ( شامل ۱۳۱ صفحه ) دانلود جزوه کارگاه ژنتیک زیست شناسی دکتر عمارلو ( شامل ۶۲ صفحه ) سه اصل روش خواندن زیست. این سه اصل عبارت اند از:

دانلود رايگان جزوه آشنايي با الگوريتم ژنتيک

دانلود رایگان جزوه آشنایی با الگوریتم ژنتیک. با سلام خدمت کارکنان سایت مادسیج ، با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان به منابع درسی و تحقیقی معتبر در این سایت برای شما دانلود رایگان جزوه آشنایی با الگوریتم ژنتیک را قرار ...

جزوه ژنتیک، میتوز، میوز زیست شناسی | IDNovin

تو این پست یه جزوه عالی کنکوری نکته و تست ماده ژنتیک، میتوز، میوز رو براتون آماده کردیم. در ادامه مطلب میتونید این سوالات رو دانلود کنید. دانلود از طریق کادر زیر: شاید علاقمند باشید:جزوه تمام فرمول های مشتق گیریدانلود ...

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم - کنکور

جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم . صمد آرزومند جزوه ژنتیک فصل 8 زیست سال سوم. 1.61 مگابایت Download منبع : سایت کنکور; پسورد فایل فشرده : www.konkur.in; راهنمای دانلود; نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو. بر چسب ها ...

جزوه ژنتیک کنکور ( استاد فرزانه )

جزوه ژنتیک کنکور ( استاد فرزانه ) یکی از مهمترین فصل های کتاب زیست شناسی سال سوم میباشد که با توجه به بودجه بندی آن که هر ساله سه یا چهار سوال از این مبحث مطرح میشود اهمیت آن را برای مطالعه بیشتر دوچندان میکند.

جزوه مکمل ژنتیک | هَگفاز

جزوه مکمل ژنتیک در قالب pdf و در 146 صفحه. توضیح کامل . بخشی از متن جزوه : تنظیم نسخه برداری: از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)رمزگـذاری مــیشــوند. مسـیر یــک ...

جزوه ژنتیک دکتر سلامی - دانشگاه تهران

جزوه ژنتیک دکتر سلامی استاد دانشگاه تهران بصورت دست‌نویس اسکن شده در 79 صفحه تقدیم شما کاربران مدرسه کشاورزی می‌شود. این جزوه منبع بسیار مناسب برای این درس در آزمون‌های کنکور ارشد و دکتری برای رشته‌های باغبانی و علوم ...

جزوه ژنتیک دکتر سلامی - دانشگاه تهران

جزوه ژنتیک دکتر سلامی استاد دانشگاه تهران بصورت دست‌نویس اسکن شده در 79 صفحه تقدیم شما کاربران مدرسه کشاورزی می‌شود. این جزوه منبع بسیار مناسب برای این درس در آزمون‌های کنکور ارشد و دکتری برای رشته‌های باغبانی و علوم ...

دانلود جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد در دام در قالب فایل ...

جزوه ژنتیک و اصلاح دام کامل ترین جزوه در زمینه اصلاح دام بوده که از منابع معتبری در تهیه آن ازجمله کتاب ژنتیک واصلاح دام مکارم چیان و… استفاده شده است این جزوه ۷۳ صفحه ای به همراه نمونه سوالات تستی با پاسخ ومثال های ...

جزوه ژنتیک و خواستگاه آن :: زیست کنکور

منبع : جزوه ژنتیک و خواستگاه آن کنکور . کنکورفا . کتاب های برگزیده کنکور 97 همه ی رشته ها , سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری خارج از کشور 96 , دانلود جزوه ی شیمی پیش دانشگاهی فصل 2 و 3 و 4 , بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا 96 ...

پاورپوینت تعاریف استهلاک

تم معماری پاورپوینت طرح

پاورپوینت بررسی كاروانسرای كوهستانی

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری و طبیعت

مجموعه تستهای آزمون ریاضی رشته ایمنی صنعتی