دانلود رایگان


جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : فصل اول: حساب گزاره ها تست های فصل اول پاسخنامه تست های فصل اول فصل دوم: روابط توابع تست های فصل دوم پاسخنامه تست های فصل دوم فصل سوم: مجموعه های مرتب تست های فصل سوم پاسخنامه تست های فصل سوم فصل چهارم: روابط بازگشتی تست های فصل چهارم پاسخنامه تست های فصل چهارم فصل پنجم: گرافها تست های فصل پنجم پاسخنامه تست های فصل پنجم فصل ششم: درخت ها تست های فصل ششم پاسخنامه تست های فصل ششم قسمتی از متن جزوه: فصل اول: حساب گزاره ها تعریف: در یک استدلال هر یک از عبارات استفاده شده برای رسیدن به نتیجه را فرض یا مقدم و عبارت آخر را نتیجه یا تالس می نامیم. * یک استدلال زمانی معتبر است که اگر فرضهای آن درست باشد نتیجه درست است. * جملات یا راست هستند یا دروغ ولی هرگز نمیتوانند هم درست باشند هم دروغ. چنین جملاتی را گزاره می نامیم قاعده طرد شق ثالث گزارهای که دروغ نیست، پس راست است و برعکس. گزاره: یک جمله خبری است که یا راست است یا دروغ ولی نه هر دو. قضیه: گزارهای که راست بودن آن را در یک سیستم ریاضی بتوان ثابت کرد. تشکیل گزارههای جدید از روی گزارههای قبلی (حروف پیوندی مبنا): - حرف پیوندی و ، عطف ، Ù : زمانی راست است که هر دو راست باشد. - حروف پیوندی یا ، فصل ، Ú : زمانی راست است که یکی از گزار . هها راست باشد - نقیض ~ ، یا نفی یک گزارهها: ارزش گزاره اول را نفی . میکند - جدول درستی: روشی برای تجزیه و تحلیل ارزشهای گزارهها نکته: در نوشتن جدول درستی اگر گزارهای مبنا داشته باشیم 2 . ترکیب داریم مراحل : ارزیابی -1 داخلیترین پرانتز -2 عمل Ú و Ù عمل 3- گزاره راستگو: ارزش درستی گزارههای مبنای تشکیل دهنده آنها همواره راست باشد. نکته: دو گزاره را به طور منطقی هم ارز گوییم اگر به ازای هر ترکیب همسان از ارزش گزارههای مبنای تشکیل دهنده آنها مقـادیر درستی داشته باشد. (با گزار ه های همارز میتوان گزارههای پیچیده را با گزارههای ساده جایگزین کرد) = p q گزاره ( های شرطی R p q ): گزاره ی p را مقدم و q را تالی مینامیم و این گزاره زمانی نادرست است که مقدم درست ولی تالی نادرست باشد. p ® q º~ p Ú q º~ q ® Ù ~ p(p ~ q) :قضیه تعاریف شرطی: اگر p آنگاه q p اگر q q اگر p p شرط کافی برای q . است q شرط لازم برای p . است. مطالب تکمیلی فصل اول منطق ریاضی منطق: به مجموع ۀ قواعدی که به کمک آنها بتوان اعتبار یک استدلال را مشخص نمود منطق گفته میشود. در منطـق صـحبت از مطالبی است که درست (True) و یا نادرست (False ) میباشند. در جبر عادی، متغیرها روی دامنهای از اعداد تعریـف مـیشـوند ولی در منطق، متغیرها دامن هشان مجموعۀ {F,T} میباشد که مخفف کلمات True و False . هستند گزاره: جملهای خبری که بتوان به آن ارزش درست یا نادرست داد گزاره نامیده میشود. گزارهها معمولاً با حروف بـزرگ انگلیسـی بجز F,T نشان داده میشوند و به آنها گزاره نما (متغیر گزارهای) گفته می . شود جبر گزاره ها گزارة ساده: گزارهای که قابل تجزیه به گزارههای کوچکتر نبوده و خود مستقلاً دارای ارزش T یا F باشد. گزارة مرکب: از دو یا چند گزار ة ساده تشکیل میشود که با رابطهای منطقی با هم ترکیب شدهاند. رابط منطقی (لفظ پیوند دهنده): مجموعهای از عملگرها میباشند که برخی بر روی یک گزاره عمل میکنند و بعضی بین دو یا چند گزاره واقع شده و بسته به T یا F بودن هر گزاره، حاصل T یا F را برای ترکیب بدست آمده، تعیین می نمایند . تستهای فصل اول 1- برای فرمول گزاره ای (P Q) (P ÙQ) Ú Ù (P ~ Q) مجموع مینترم ( ها PDNF) و حاصل ضرب ماکسـترمهـا (PCNF) چیست؟ ندارد وجود . PCNF و å(o,1,2 3, ) (2 ندارد وجود . PDNF و Õ(o,1,2 3, ) (1 Õ(1 3, ) و å(o, )2 (4 å(0,2) , =Õ(1 3) (3 2 -در منطق گزاره ها .......... 1) هر گزاره راستگو (tautology) یک قضیه نیست. 2) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) است و بالعکس. 3) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) نیست. 4) در مورد راستگویی یک قضیه چیزی نم . یتوان گفت 3- فرض کنید {h : p , ®{o 1 یک تابع ارزش باشد. و A گزار های باشد که h(A) =1 . در این صورت: A (1 همیشه صادق است. A ~ (2 همیشه صادق نیست. A (3 ~ همیشه صادق است. 4 ) نمیتوان چیزی درباره A ~ گفت 4- گزاره~ (p ®~ p) .......... 1) همیشه صادق است. 2 ) با p . معادل است. 3) همیشه کاذب است. 4) با p ~ معادل است 5- صورت نرمال عطفی (CNF) فرمول (p q) ~ عبارتست از: ......... . ~ p q Ù (2 ~ ((p ® q) Ù ®(q p)) (1 (p Ú q) Ù Ú (~ p ~ q) (4 (p ® q) Ù ® (~ p ~ q) (3 {po o ® p1,p1® p2,p2® ® p3 3 ,p p } ههای گزار مجموعه 6- 1) سازگار نیست. 2) بستگی به صدق یا کذب ات مهای p1 و p2 و p3 دارد. 3) سازگار است. 4) بستگی به صدق یا کذب اتم p o دارد. 6- علامت [p[x / t یعنی در فرمول p، در صورت امکان، ترم t را به جای متغیـر x جانشـین کنیـد. در ایـن صـورت :از عبارتست ($ < x(y x))[y/ x] " < y(y x) (4 " < y(x y) (3 $ < x(x x) (2 $ < x(y x) (1 پاسخنامه تستهای فصل اول و...


ساختمان گسسته


ساختمان گسسته کامپیوتر


دانلود جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر


جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر


ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر


دانلود جزوه ساختمان گسسته مهندسی کامپیوتر


دانلود ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر


جزوه ساختمان گسسته


دانلود جزوه ازمون کارشناسی ارشد


دانلود کتاب کنکور


جزوه ساختمان گسسته دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه ساختمان گسسته دانشگاه پیام نور


جزوه ساختمان گسسته دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه ساختمان گسسته | مهندسی کامپیوتر | آموزش برنامه ...

دانلود جزوه ساختمان گسسته. با توجه به گستردگی مطالب در ساختمان گسسته ، مباحثی که در سالهای اخیر، سوالات بیشتری از آنها مطرح شده و مهمتر به نظر میرسند، در قالب درس و نکته مطرح گردیده است. به علاوه، برای درک بیشتر مطالب و ...

جزوه ساختمان های گسسته رشته کامپیوتر :: دانلود کتاب

جزوه ساختمان های گسسته رشته کامپیوتر دانلود فایل تقریباً ۱۷۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۳۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود جزوه ی ساختمان های گسسته دانشگاه شریف - سایت ...

جزوه ریاضی گسسته مهندسی کامپیوتر

جزوه ریاضی گسسته مهندسی کامپیوتر. جزوه ساختمان گسسته(مبانی ترکیبیات) ... منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته it مهندسی فناوری اطلاعات منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته it (مهندسی فناوری اطلاعات)1) زبان تخصصی (با ضریب 1) ( 30 سؤال )2 ...

جزوه ریاضی گسسته مهندسی کامپیوتر

جزوه ریاضی گسسته مهندسی کامپیوتر. جزوه ساختمان گسسته(مبانی ترکیبیات) ... منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته it مهندسی فناوری اطلاعات منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته it (مهندسی فناوری اطلاعات)1) زبان تخصصی (با ضریب 1) ( 30 سؤال )2 ...

جزوه ساختمان های گسسته رشته کامپیوتر :: دانلود کتاب

جزوه ساختمان های گسسته رشته کامپیوتر دانلود فایل تقریباً ۱۷۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۳۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب دانلود جزوه ی ساختمان های گسسته دانشگاه شریف - سایت ...

دانلود جزوه ی ساختمان گسسته دانشگاه شریف قلی زاده

ساختمان گسسته یکی از دروس ریاضی کنکور رشته های مهندسی می باشد که از اهمیت بالایی در کنکور برخوردار می باشد. جزوه ی پیش رو مربوط به انتشارات دانشگاه شریف و استاد قلی زاده می باشد.

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای میانبر قزوین

پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مسجد و مدرسه ای برای آقا بزرگ